برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٨٩و ضميمه ٨٩

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٨٩و ضميمه ٨٩

برای یک دنیای بهتر

حزب و قدرت سياسى منصور حکمت
حزب و جامعه :از گروه فشار تا حزب سياسى
بحران آخر :ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى
يادداشت سردبير٬ ضميمه ٨٩ کمونيسم طبقه کارگر و قدرت سياسى سیاوش دانشور
در دفاع از بحث "حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"بخش اول
ستون آخر٬ شماره ٨٩ اعترافات ارتجاع در باره پديده خاتمى
باز هم در مورد شورا٬ مجمع عمومی و سندیکا علی جوادی
تحلیل پوپولیستی از تفاوت های طبقه کارگر فرانسه و ایران آذرماجدی
نگاهی به وضعیت اقتصادی در ایران علی طاهری
"انتخابات" و مجموعه سیاسی جمهوری اسلامی! سعید مدانلو

اطلاعیه بنیاد منصور حکمت درباره انتشار بخشی از دست نوشته های منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت
تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه! لیلا احمدی
تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران! جزب اتحادکمونیسم کارگری

در دفاع از اعتصاب معلمان

جزب اتحادکمونیسم کارگری
معلمان ارومیه٬ نقده٬ مهاباد و پیرانشهر نیز دست به اعتصاب زدند جزب اتحادکمونیسم کارگری
دانشگاه پادگان نيست٬ مسجد نيست٬ گورستان نيست٬ زندان زنان نيست! جزب اتحادکمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد