برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

82 شماره

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 82

برای یک دنیای بهتر

ستون آخر ؛این ناسیونالیسم پروغربی است! علی جوادی
کجاست یک جو انسانیت!(نقد مواضع پرو اسرائیلی در پوشش چپ) علی جوادی
بار دیگر: جنایت در فلسطین منصور حکمت
حزب کمونيست ايران و تحليل بحران اقتصادى سیاوش دانشور
کمونيسم طبقه کارگر و آينده بشريت سیاوش دانشور
  سیاوش دانشور
غزه٬ راه فرار از بمب هم وجود ندارد آذر ماجدی
سندیکالیسم ارگان سازش طبقاتی و مشاوره به بورژوازی ؛در حاشیه سخنان رضا رخشان آذر ماجدی
گپی خودمانی به بهانه سال نو شراره نوری
مقابله با بيسوادى و تجربه کوبا علی طاهری
گفتگو با زنان کارگر علی طاهری
ENOUGH Lilian Halls-French
بیانیه مشترک سازمان های زنان در اسرائیل ؛علیه جنگ در غزه بیانیه
 قطعنامه درباره مساله فلسطين حزب اتحاد کمونیسم کارگریر
بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ؛ به طبقه کارگر ايران٬ فعالين و رهبران کارگرى حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تروریسم علیه رهبران کارگری محکوم است ؛ در یونان به یک رهبر کارگری اسید پاشیدند! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
سایپا یدک ؛ یک پیروزی برای کارگران! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
جهت اطلاع عموم٬؛ پرووکاسيون اطلاعاتيها عليه حزب و کارگران ايران خودرو حزب اتحاد کمونیسم کارگری
حقوق هاى معوقه پرستاران انديمشک حزب اتحاد کمونیسم کارگری
پخش علنی اطلاعیه های حزب در منطقه ایران خودرو! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
پخش اسناد حزب در مشهد و کرج حزب اتحاد کمونیسم کارگری
پايان اعتصاب کارگران نازنخ و فرنخ حزب اتحاد کمونیسم کارگری
ایران خودرو! ؛ اعتراضات کارگری، اخراج کارگران حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کشتار وحشیانه مردم غزه را محکوم میکنیم ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
انفجار در صنايع نظامى اصفهان ؛ ٨ نفر از کارگران به قتل رسيدند حزب اتحاد کمونیسم کارگری
عليه دستگيرى فعالين کارگران متحدانه بميدان بيائيم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اخراج کارکنان ثبت اسناد جنوب تهران! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
We Strongly Condemn the massacre of people in Gaza حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد