برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

٧٨ شماره

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٧٨

برای یک دنیای بهتر

وظايف دانشجويان کمونيست مصوب دفتر سیاسی
اهداف سیاسی و اقتصادی "حذف یارانه ها" و "طرح انضباط اجتماعی" علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٧٨ در سالروز ١٣ آذر سیاوش دانشور
ستون آخر٬در باره عمليات تروريستى در بمبئى سیاوش دانشور
کارگران روز مزد، بردگان مدرن! کامران پایدار
پاى صحبت يکى از کارگران کارخانه قند پیرانشهر گزارش
افزایش ساعت کار پرستاران کرمانشاه! لیلا احمدی
کنترل کارگری و مخالفین اش! مرکز مطالعات کمونیسم کارگری
آغاز به کار "پروژه زنان و کودکان پناهجو"
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکیه و معرفی مسئولین این پروژه
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
امکان تعطیلی و اخراج کارگران سایت دو ایتکو پرس! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اجتماع کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
مطالب ضميمه ١ شماره ٧٨کنترل کارگرى
قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر شورا، مجمع عمومى، سنديکا منصور جکمت
در باره قطعنامه کنترل کارگرى هیئت دائر پاسخ میدهد
بیانیه حزب در مورد جایگاه سیاست کنترل کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
خلع مالکیت کارفرما یا دولتی کردن؟ طرد سیاست های راست کارگری آذر ماجدی
فعالین کارگری و سیاست کنترل کارگری علی جوادی
کنترل دولتی یا کنترل کارگری؟ سرمایه داری يا سوسیالیسم؟ علی جوادی
کنترل کارگری و حزب حکمتیست علی جوادی
يادداشت سردبير٬ ضميمه ١ شماره ٧٨کنترل کارگرى سیاوش دانشور
تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل کارگرى سیاوش دانشور
ايجاد تشکل توده اى کارگرى مرورى مجدد بر تلاشهاى تاکنونى سیاوش دانشور
سوالاتى در باره کنترل کارگرى سیاوش دانشور
در باره کنترل کارگرى سعیدمدانلو

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد