برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

٧۶شماره

 

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٧۶

برای یک دنیای بهتر

توجیه گردش به راستدر دفاع از اکس مسلم! آذر ماجدی
زوال سیاسی اپوزیسیون راست و پرو آمریکایی رژیم اسلامی علی جوادی
در اسلام زن هميشه "مجرم" است! سیاوش دانشور
يادداشت سردبير٬ شماره ٧۶ سیاوش دانشور
از کتمان واقعیت تا اعتراف به حقیقت! سیروان قادری
"سرکوب پاسخ خواست آزادى زن نيست" کامیار آزادمهر
گفتگو با یکی از کارگران اخراجی سایپا یدک کامیار پایدار

دستگيرى بهمن توتونچى و احضار فعالين دانشجوئى در سنندج

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

عليه دور جديد يورش به فعالين کارگرى بايستيم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اخراج و انتقال اجباری کارگران سرد خانه و کشتارگاه تهران!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پخش اسناد حزب در مناطق کارگری تهران!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد