برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره٧۵

 

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٧۵

برای یک دنیای بهتر

معنا و پی آمدهای سیاسی پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا با هیئت دائر دفتر سیاسی
ادعانامه ای علیه چپ سنتی در پوشش کمونیسم کارگری علی جوادی
سرگردانی ناسیونالیسم کرد در عمق تاریخ پاسخی به جعلیات فرخ معانی سیروان قادری
نمايش قدرت يا نمايش وحشت؟ سیاوش دانشور
من کمونيستم!در پاسخ به جنایت رژیم علیه خانواده های فعالین کمونیست کیوان صدیق
"تلویزیون حلال" در خدمت اسلام سیاسی شهلا نوری
کارگران سایپا یدک؛ یا اخراج یا انتقال به مگا موتور! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها٬ شماره ٧۵ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد