برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٧۴ و ضمیمه

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٧۴ و ضمیمه

برای یک دنیای بهتر

پی آمدهای بحران جهان سرمایه داری، خطوط عمده وظایف ما با هیئت دائر دفتر سیاسی
در پايان يک دوره سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول منصور حکمت

مارکسيسم و جهان امروز مصاحبه با انترناسيونال

منصور حکمت
انتخابات آمریکا: اميد و توهم برای "تغییر" علی جوادی
بیان حقایق تاریخی یک وظیفه کمونیستی آذر ماجدی
ناسونالیسم زخم خورده و ضد کمونیسم پاخورده آذر ماجدی
انتخابات آمريکا سیاوش دانشور
يادداشت سردبير٬ ضميمه ٧۴ سیاوش دانشور
شروع سیل گلستان و دلیل آن گزارش
ناسیونالیسم در هاون آقاى نورى علا! کامران پایدار

بحران در رنو فرانسه، بحران در پارس خودرو!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
بانک پارسیان حکومت اسلامی در آستانه ورشکستگی هجوم مردم براى گرفتن پولهايشان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

ايتکوپرس ايران خودرو؛١١٠ کارگر ديگر اخراج ميشوند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اعتصاب در مخابرات تهران، قطع خطوط تلفنی دیتا!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد