برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 68

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 68

برای یک دنیای بهتر

آغاز سال تحصيلى جديد و چپ در دانشگاه هیئت دائر پاسخ میدهد
کمونیسم کارگری و جهان امروزبحران مالی آمریکا: راه حل آنها، راه حل ما علی جوادی
مبارزات کارگران در سنندج گفتگو با نسرین رمضانعلی
گفتگو با آذر ماجدی در مورد فروم اجتماعی اروپا آذر ماجدی
اخبارى از تجمعات امروز کارگران سنندج خبر
پاى صحبت محرومان مهرداد ناصری
سازماندهی کارگری یا گروه فشار! کامران پایدار
زندگی انسانی حق مسلم ماست! علی طاهری
"عکسها" حرف می زنند و "ادبیات" تفاوتها را توضیح می دهند! سازمان آزادی زن

سازمان آزادی زن صدای قطب سوم

سازمان آزادی زن
مقاطعه کاری در ایران اطلاعیه خبری
گزارشى از پرستاران بيمارستان انديمشک یک گزارش
ايران خودرو؛وعده های دروغین، دسیسه برای سرکوب و اخراج! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اخراج کارگران شرکت پيمانى همگام در ایساکو!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اجتماع وسیع کارگران ایران خودرو

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
در باره جلسه تهران در مورد کارخانه نساجى کردستان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

امانتدارى سياسى را رعايت کنيد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
احمدی نژاد یک تیر خلاص زن است.باید دستگیر و محاکمه شود! مرکز پیگرد سران رژیم

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد