برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره۶۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۶۶

 

برای یک دنیای بهتر

پايان دادن به تروريسم کار ماست منصور جکمت
فعالین کارگری و سیاست کنترل کارگری علی جوادی
لایحه خانواده تصویب شد حالا چه؟ آذر ماجدی
مردم و جمهوری شل کن سفت کن اسلامی! سعید مدانلو
چپ راديکال و تابوى "حزب رهبر – حزب سازمانده"در نقد بحث اخير حميد تقوائى سیاوش دانشور
يادداشت سردبير٬ شماره ۶۶"انتخابات" و نوار کهنه دو خرداد سیاوش دانشور
مسجد و مدرسه مهرداد ناصری
قاچاقچیان ارسلان الوند
رمضان و سکوت روزبه
استثمار سازمان يافته كودكان کار و خيابان توسط شهردارى شهریار افروزه
اجتماع امروز کارگران نساجى کردستان خبر
به گروگان گرفتن فعالین جنبش حقوق زن را قاطعانه محکوم می کنیم! سازمان آزادی زن
تحصن کارگران نساجى در مقابل استاندارىتهديد کارگران گرسنه به دستگيرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
در باره وضعيت مجاهدين در عراق؛ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سردواندن و جنگ فرسايشى تاکتيک کارفرماها و دولت است حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشى از اجتماع امروز کارگران نساجى و غرب باف

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پرستاران کرمانشاه موفق به نقد کردن حقوق هايشان شدند

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
"کارت بسيج"؛ پيش شرط استخدام در ادارات دولتى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کارگران نساجى کردستان در مقابل استاندارى تجمع کردند حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کارگران غرب بافت در مقابل اداره کار تجمع کردند حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد