برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 62

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 62

 

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره 62کارگران و فقر سیاوش دانشور
اهداف سیاسی "طرح تحول اقتصادی" دولت اسلامی؟ علی جوادی
دستاوردهای اقتصادی رژیم در سه دهه برای طبقه کارگر ایران علی طاهری
اعتصاب را ادامه میدهیم کارگران ایران خودرو
کنترل کارگری: مبانی و جایگاه مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند
تظاهرات در مقابل استاندارى سنندج عليه دزدى مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

شیشه آبگینه قزوین٬ شرکتهاى طيور آبیک٬ شرکت گوشت زیاران

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

نازنخ و فرنخ قزوين؛ وعده کارفرما دروغ بود!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارگران نساجى کردستان امروز راهپيمائى کردند

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشى از اجتماع و راهپيمائى امروز کارگران نساجى کردستان

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارگران نساجى جلوى اداره کار اجتماع کردند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پخش گسترده اطلاعیه های حزب در میان کارگران ایران خودرو!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشى از کارخانه قند دزفول

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

احکام زندان و شلاق صادره توسط بيدادگاههاى رژيم اسلامى

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

بار ديگر جوانان آرياشهر مزدوران رژيم را فرارى دادند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پيام تسليت به مناسبت درگذشت خسرو جهانشاهى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد