برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۵۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۵۶

 

برای یک دنیای بهتر

حزب و قدرت سياسى منصور حکمت
راست و گرانى٬ کمونيستها و شورش گرسنگان٬ سياستهاى پوپوليستى و آنارکو پاسيفيستى با هیات دایر
قطب سوم کار ماست! رضا تابان
در باره اعتصاب و اعتراض کارگران ايتکو پرس و کارمندان ثبت احوال تهران دو گزارش از کامران پایدار
پرستاران در جدال با زندگی علی طاهری
تحصن ١۵٠٠ نفر در مقابل استاندارىمعادن مال ماست! شوان  سور از سنندج

کارگران خودکشى نکنيد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

محمد جراحى فعال کارگرى دستگير شد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها٬ شماره ۵۶ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد