برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۵١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۵١

 

برای یک دنیای بهتر

در سالگرد تشکيل حزب با هیات دایر
پیرامون تحولات اخیر در حزب حکمتیست (علی چوادی) با هیات دایر
آخرين خبر از هفت تپه يادداشت سردبير٬
در آستانه سالگرد حزب مجید پستنچی
بحران ساختگی کمبود آب و تهدید زندگی شالیکاران زحمتکش شمال! کامران پایدار
فروش مراتع شهرستان سبزوار

دادا کمون

اخبار کارگری علی طاهری
گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد شرايط زندگی پناهندگان عراقی و مردم عراق علی طاهری
زنان در کردستان عراق علی طاهری
راهپیمائی گسترده کارگران هفت تپه در شهر شوش ادامه یافت گزارش
آخرین نرخ مایحتاج (مواد غذایی) مهران میلادی
گزارشى از نساجى کردستان گزارش
گزارشى از دانشگاه يزد گزارش
پرونده سازی پلیسی علیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب محکوم است! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اجتماع مجدد معلمين بازنشسته سنندج

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
حکومت نظامی در شوش و دستگیری کارگران هفت تپه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتصاب کارگران عسلويه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشى از "دادگاه" کارگران هفت تپه در دزفول

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها٬ شماره ۵١ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد