برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۴۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۴۴

 

برای یک دنیای بهتر

نکاتى در باره جنبش سرنگونى بخش دوم٬ با سياوش دانشور برای یک دنیای بهتر
خنک و ناخنک!

سعید مدانلو

تبت٬ المپيک چين٬ بازار و دکان دالائى لاما يادداشت سردبير٬
وقتی دستگاه مذاهب به رقابت و افشاگری از یکدیگر می پردازند! محمود احمدی

با تمام قوا در مقابل تهدیدات و تحریکات مذهبی علیه آزادی بیان و نقد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اعتراض کارگران صدرا علیه اخراج ۴۰۰ تن از کارگران ادامه دارد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کارگران پرریس موفق به دریافت حقوق خود شدند مبارزه ادامه دارد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
محمود صالحى آزاد بايد گردد! برای یک دنیای بهتر
نامه اعتراضى اتحاديه كارگران صنعتى جهان به جمهورى اسلامى ايران ترجمه و تكثير از: اتحاد  بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
بودجه سال87 از بن بست اقتصادی رژیم اسلامی تا اعتلای فلاکت گسترده عمومی علی طاهری
گزارش اعتصاب کارگران ترکيه عليه قانون کار جديد نيما انصارى
اجتماع خانواده هاى زندانيان سياسى سنندج در کنار زندان گزارش

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد