برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٣٩

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٣٩

برای یک دنیای بهتر

هیات دایر پاسخ میدهد: هیات دایر پاسخ میدهد
تعیین حداقل دستمزد: مسائل گرهی طبقه ما!

یک دنیای بهتر ؛ میزگرد با على جوادى٬ نسرين رمضانعلى٬ سياوش دانشور

"از گروه فشار تا حزب سیاسی!"نگاهی به تاریخ، تلاشی برای آینده!

مرکز مطالعات کمونیسم کارگری
ستون آخر کدام قهرمان گری؟ در حاشیه شکنجه و فشار بر دانشجویان دستگیر شده آذر ماجدی

کارگران برده نیستند! انسانند!ما از حرمت انسانی برادران و خواهران کارگر خود در ایران قاطعانه دفاع میکنیم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
"لقمان مهری" از فعالین کارگری سقز به پنج سال و نیم حبس محکوم شد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
گزارش جلسه دفتر سیاسی حزب حزب اتحاد کمونیسم کارگری
گردهمائی كنگره كار كانادا در دفاع از كارگران ایران در مقابل پارلمان ایالتی اونتاریو حزب اتحاد کمونیسم کارگری (واحد کانادا)
سرمايه دارى و حقوق زن رضا تابان
کارگران پروژه ای و مسئله تشکل٬ علی طاهری
دستمزدهای معوق کارگران تولید گستر آسیا! کامران پایدار
دستگيرى يک خانواده خبر از سنندج٬
نامه ها٬ شماره ٣٩ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد