برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 29

شماره 29 ضمیمه

 

مطالب نشریه شماره 29

برای یک دنیای بهتر

سياستهاى چپ و راست در ١۶ آذر

سياوش دانشور

پیرامون خطوطی از بیانیه "كمونیسم كارگری: جنگ، جامعه و قدرت سیاسی"

با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

سیاست فعال و دخالتگر کمونیسم کارگری در قبال جنبش ضد جنگ!

هیات دایر پاسخ میدهد:
پاسخ های حزب اتحاد کمونیسم کارگری علی جوادی

ویژگیهای این دوره از اعتراضات ١٦ آذر

نسرین رمضانعلی، آذر ماجدی
امضاي مردم آزادي خواه وبرابر طلب سنندج یک دنیای بهتر
نه به اعدام، نه به تبعیض جنسی کامیار آزادمهر
آخرین لیست دانشجویان دستگیر شده خبر

"دست از مردم ایران کوتاه!"علیه جنگ علیه رژیم اسلامی!

آذر ماجدی

مجازات زندگی و عشق در اسلام مرگ است!

محمود احمدی
بردگی زنان در جهان سرمایه داری! شهلا نوری
گزارشی از ارومیه شهاب احمدی

بیانیه ی اعلام موجودیت فعالین چپ یزد … بیانیه ی اعلام موجودیت فعالین چپ شاهرود

جمعی از دانشجویان

میزگرد با کودکان کار

تنظیم: علی طاهری

بیانیه 16 آذر

دانشگاه مازندران

نامه ها، شماره ٢٩

نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد