برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٩۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٩۵

برای یک دنیای بهتر

سال جدید: مصافهای قدیم٬ مصافهای جدید؛ با هیات دائر دفتر سياسى حزب ؛على جوادى٬ آذر ماجدى٬ جليل بهروزى٬ نسرين رمضانعلى٬ سياوش دانشور با هیات دائر دفتر سياسى حزب
جنبش مجمع عمومى کارگرى؛ گفتگو با سیاوش دانشور پیرامون اعتراضات کارگران سیاوش دانشور
آذر ماجدی در کنفرانس"انقلابات خاورمیانه و تاثیر آن بر حقوق زنان" سازمان آزادی زن
اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره:اقدام نظامی آمریکا و ناتو در لیبی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
گرامیداشت رفقای جانباخته گردان شوان در هلند؛این رفقا برای آزادی، برابری و کمونیسم مبارزه می کردند!
رژیم جمهوری اسلامی زندانیان قزل حصار را به گلوله بست!
کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل؛دستمزدهای اسفند هم معوق شد !
عسلويه: اعتراض و اعتصاب براى افزايش دستمزد؛اجتماع کارگران مقابل اداره کار عسلويه
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد