برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧۵

برای یک دنیای بهتر

جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه؛ابطال تزهای ضد مارکسیستی آذر ماجدی
ستون آخر "به پیش" بی مثما است "به پس" وصف حال تر است!
خیزش توده ای مردم٬ شکست استراتژیهای راست! علی جوادی
یادداشت سردبیر، شماره ١٧۵ کارگران فرانسه راه را نشان داده اند! سیاوش دانشور
فقر٬ سياست کشتار جمعى مهدی طاهری
کمونیسم راه حل مردم ايران است جمال ارژنگ
اطلاعیه خبری؛ شماره دو؛تعدادی از پناهجویان متحصن ایرانی در اربیل (هولیر) عراق به بیمارستان منتقل شدند!وضعیت بحرانی پناهجویان در سی و ششمین روز تحصن شان! دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
کارگران شرکت گلدیران؛اخراج٬ دستمزدهای معوقه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اعتراض کارگران شرکت جنرال مکانیک؛عقب نشینی کارفرما!
کارگران راه آهن تهران"ما بايد از کارگران فرانسه ياد بگيريم"
اخراج کارگران شرکت سرو مشرق زمین!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد