برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٦١

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٦١

برای یک دنیای بهتر

دمکراسى: تعابير و واقعيات منصورحکمت
بازار کردستان، بازار تهران "تفاوت از زمین تا آسمان است!" آذر ماجدی
در آغاز کار رادیو ۲۴ ساعته یک دنیای بهتر علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١۶١ اوضاع سياسى ايران؛بحران تشديد ميشود سیاوش دانشور
سخنرانی آذر ماجدی؛در بیست و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران سازمان آزادی زن
کمونيسم کارگرى و تروريسم؛در باره انفجار اخير زاهدان حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد