برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۴٩

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۴٩

برای یک دنیای بهتر

کارگران و انقلاب منصورحکمت
کارگران٬ سرنگونی و انقلاب کارگری علی جوادی
دفاع از جنبش سبز اسلامی یک تاکتیک؛یا کلاه بزرگ توده ایستی؟ آذرماجدی
پدوفيل هاى دستگاه مذهب سیاوش دانشور
کارگران براى ناسيوناليسم؟!در حاشيه پيام "سکولارهای سبز" بمناسبت اول مه
در حاشيه جلسه شيرين عبادى فخری جواهری
ماشین تنفرزایی جمهوری اسلامی وانسانیت طبقه کارگر سوسیالیست! سعیدمدانلو
پیش بینی زلزله از سوی حاکمیت سرکوبگر بابک زحمتکشان
سازمان آزادی زن برگزار میکند:زلزله زنانه یا انقلاب زنانه؟ سازمان آزادی زن
قطعنامه مشترک روز جهاني کارگر( تشکل هاى کارگرى ايران) سايت سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
شرکت جنرال مکانیک؛دستمزدهای فروردین هم معوق شد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
روز جهانى کارگر٬ خيابانها متعلق به کارگران است!
پخش پیا م اول مه حزب در کرج!
کارگران شرکت تابلیر؛دستمزدهای فروردین هم معوق شد!
مهر کام پارس ایران خودر؛دستمزدهای معوق کارگران!
اخراج کارکنان بهزیستی نمونه احمد آباد مستوفی !

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد