برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١١٣

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١١٣

برای یک دنیای بهتر

درمورد جامعه مدنى مصاحبه با ايسکرا منصور حکمت
زندانى سياسى و مسئله آزادى جامعه سیاوش دانشور
قطب سرخ ها در مقابل قطب سبز و شير و خورشيدىمرورى بر يک تجربه در خارج کشور
ستون آخرشیرین عبادی و جنایات رژیم اسلامی علی جوادی
پس از سه دهه جنایت: "در کنار مردم"٬ "همراه ما مردم"نقدی بر سیاستهای پوپولیستی "حزب کمونیست کارگری"
شوراهای سرخ ها: ضرورت و نقشه عمل آذر ماجدی
صحنه های پیش ِ رو (۱) سعید مدانلو
گزارش یک برگ از جنایت بر علیه يک نيروى اپوزیسیون

علی طاهری

پخش پیام حزب به طبقه کارگردر منطقه اسلام شهر حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۸ مرداد را به روز اعتراض گسترده علیه رژیم اسلامی تبدیل کنیم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
مرکز مطالعات کمونيسم کارگرى برگزار ميکند٬ انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه است؟ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
زحمتکشان قربانيان روزافزون رژيم اسلامى خود سوزى در شهردارى مريوان یک گزارش
اطلاعیه اعلام موجودیت شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم اطلاعیه

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد