برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
   

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 11

 
 
 

مطالب نشریه شماره 11

برای یک دنیای بهتر

سیاوش دانشور

سیاوش دانشور

هما ارجمند
Ali Javadi
آذر ماجدی
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

جوانان ازادیخواه کرمانشاه

خبرهای رسیده

نیاز قائدی

نسرین رمضانعلی

گزارشی

تشکیلات گوتنبرگ حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سعید مدانلو

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار

فراخوان

جمعی از کارگران ایران خودرو

برگرفته از سایت شورا

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد