برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٠٨

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٠٨

برای یک دنیای بهتر

جنبش توده اىبراى سرنگونى رژيم آغاز ميشود؛مصاحبه با راديوانترناسيونال با منصور حکمت درباره ١٨ تير منصور حکمت
حزب حکمتیست کجا ایستاد؟گفتگو با علی جوادی(٢) علی جوادی
کمیته های همبستگی در دفاع از "آزادی٬ برابری٬ رفاه" در ایران آذر ماجدی
پیش به سوی ایجاد شوراها

گفتگو با سياوش دانشور و نسرین رمضانعلی

به کیهان شریعتمداری ؛ حکومت منحوس تان رفتنى است علی طاهری
ایران خودرو؛ مهر کام پارس و ایتکو پرس!سايپا؛ طرح اخراج کارگران حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٨ تيرعليه جمهورى اسلامى براى آزادى و برابرى ورفاه!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فراخوان به اعتراض ۱۸ تیر در لس آنجلس حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
18 تیرروز نمایش قدرتمند همبستگی با جنبش سرنگونی طلب مردم ایران حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

۱۸ تیر را به بزرگترین روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد