ناسیونالیسم تمامیت خواه و قوم پرستان بخشی از سناریوی سیاه!

اگردر تحولات آتی تقابل ناسیونالیستهای تمامیت خواه و گروه های قوم پرست عمده شود∙ سناریوی سیاه و تجزیه ایران یک احتمال خواهد بود∙ یا در بهترین حالت ایران به صورت مناطق اقتدار و نفوذ دستجات مسلح اسلامی٬ ناسیونالیستی و قومی بخش بخش خواهد شد∙
چند سال پیش در لس آنجلس مایکل لدین از آمریکن اینترپرایز شدیداً مورد تفقد و مداهنه حدود چهارصد نفر آدم " متشخص " از طرفداران پر و پا قرص اعاده سلطنت قرار گرفت∙ آدم که آنجا بود یاد چاپلوسی های وزرای دولت  و وکلای مجلس رژیم گذشته در مقابل شاه میافتاد∙ همین مایکل لدین یکی دو سال بعد تعدادی سوپر پان ترکیست  در پلتاک  که رقم شان به  ده هم نمیرسید٬ دستشان را در تلویزیون
" گوناز" بند کرد∙ سوپر پان ترکیستها شعارمحوری شان در پلتاک " فارس٬ روس٬ ارمنی- دشمنان ترک هستند"( البته اصل شعار به زبان ترکی و قافیه دار است)∙ " زبان فارس زبان سگ است " و امثالهم بود∙ " گوناز" توانست به موج اعتراض جامعه منزجر از جمهوری اسلامی سوار شود و عین شعارهای مزبور را در دهان مردم تبریز بیندازد∙
جمهوری اسلامی نگران تزلزل ثباتش است∙ میکوبد تا آن را حفظ کند∙ راه دیگری جز این برایش نمانده است∙ نشان دادن علامتی از طرف حکومت به مردم که رفرم و یا حتی گشایش مختصری هم میتواند پشت سر وضع موجود وجود داشته باشد٬ وعده ای پوچ و حرفی بی معنی است∙ هرچند  که طیف دوم خرداد سابق دوروبرقدرت و بخشهایی از حاکمیت  که  دارند فاصله ای را با احمدی نژاد برای موقع مقتضی نشان میدهند٬ رفته رفته در امتداد کش و قوسها به نحوی شکل های معین تری به خود میگیرند∙ اینها منتظرند تا دولت احمدی نژاد مردم را تا درجه رقت و جرح  بکشاند∙ درجه ای که انسانیت و مدنیت در زندگی روزمره کمتر به چشم بیاید∙ آنگاه آنها مرهم در دست برای تسکین جراحات جلوی جامعه ظاهر میشوند! فعلاً به جز نق  زدنهای پراکنده برای رجوع به آن در آینده کار دیگری نمیکنند∙ طیف دوم خرداد نا اپوزیسیون که هم اکنون دارد قرار و مدارهایش با آمریکا و غرب را سرو سامان میدهد٬ به همین روند چشم دوخته است∙ بخشهایی از اپوزیسیون پرو غرب و بخش اعظم جمهوری خواهان٬ داخل این سیاست٬ بازی خواهند کرد∙ از همین حالا دارند میگویند که زمان خاتمی بهتر بود چون تا این درجه فشار و تضییقات نبود∙ به خیالشان دارند مردم را به خشن٬ نرم٬ خشن٬ نرم عادت میدهند!
این روزها از جانب طیف راست و ناسیونالیست از پرچمدار گردن فرازش که سلطنت باشد بگیر تا ناسیونالیست " خوب و خیر خواه منافع ملی تبار " و خاتمی چی " رادیکال " ترشده٬ همه٬ مردم ایران را سرزنش و سرکوفت میکنند∙ " جامعه ایران فاسد است "٬ " این مردم حقشان است "٬" ما ایرانیها همیشه اینطوری بوده ایم "
( خودش را هم قاطی میکند تا حرفش را راحت تر باور کنند)٬ " به جمهوری اسلامی راضی شدند٬ همه اسلامی و نماز خوان شدند٬ همه دارند سرهمدیگر را کلاه میگذارند٬ میروند صحنه اعدامها را در خیابان تماشا میکنند٬ فساد دیگر همه گیر شده و به آن عادت کردند٬ دیگر حس اعتماد در جامعه وجود ندارد٬ جو جامعه مسموم است " و از این دست بگیر تا آنجاییکه هر کدام از شما لابد ده برابر آنچه من ردیف کرده ام شنیده اید∙ این چیزها را اغلب همینهایی میگویند که زمانی بیست میلیون و پانزده میلیون برای خاتمی رای ثبت میکردند و به ما میگفتند شما نمیفهمید! اینها اتفاقاً به بخشی از واقعیت جامعه که نتیجه فقر روز افزون است اشاره میکنند∙ اینها تلفاتی است که جامعه در اثر روزافزونی فقر و تداوم حیات جمهوری اسلامی متحمل میشود∙ فقر نکبت وخواری  میاورد∙ فقر عامل تلاشی زندگی است∙ امروز را به فردا رساندن به استانداردهای انسانی و مدنیت جامعه صدمات جدی وارد میکند∙ منتها تعمیم این واقعیت به کل مکانیزم جنبشی وحرکتی جامعه منزجر از جمهوری اسلامی ٬ چیزی بجز خدمت به همان سیاست رقت و جرح جامعه نیست∙  از این نظر با روند سرکوب جمهوری اسلامی هماهنگند∙ نیروی انسانی معترض٬ تازه نفس٬ برابری طلب و آزادیخواه و با قابلیت تعرض به اتوریته حاکم٬ مدام از دل جامعه میجوشد و سربر میاورد∙ طبقه کارگر نمیتواند اعتراضش را تعطیل کند∙ این نیرو به مراتب از ضایعات و تلفاتی که جامعه میدهد بزرگتر است∙ این نیرو وارد عرصه کاروزار میشود∙ هیچ کس به اندازه خود جمهوری اسلامی نمیداند که مردم تا چه اندازه گسترده و عمیق از وجود و حضورش منزجرند∙ بر این اساس پریود های آرامش بعد هر دور سرکوب مدام کوتاه تر میشوند∙ هرآرامش بعد از سرکوب موقت است∙ جمهوری اسلامی ناچار میشود در آغاز هر دور سرکوب٬ بی مهابا تر و کوبنده تر ظاهر شود∙ بدین سبب حکومت خودش را در هر دور بیشتر میلیتاریزه میکند∙ روند تزاید و تداوم میلیتاریسم٬ جمهوری اسلامی را متشتت و فرسوده میکند∙ بنا بر این انتظار طیف های غیر احمدی نژاد حکومت و نا اپوزیسیون خارج حکومت که مرهم جراحات به دست در مقابل مردم ظاهر شوند٬ به خنس میافتد وزمین زیر پایشان داغ میشود∙ جا برای فراهم آوردن امکان تصرف قدرت  برایشان تنگ تر خواهد شد ولی شانسشان برای تصرف یک قدرت دولتی متزلزل منتفی نیست∙ موجهای اعتراضی می آیند و اگر سازماندهی شده نباشند و راه بجایی نبرند٬ میروند و در انتها میتوانند قابلیت تبدیل شدن و یا پیوستن به هر جریان مخربی را پیدا کنند∙ میتوانند طعمه ناسیونالیستها و قوم پرستها که عرصه را به جامعه تنگ میکنند٬ شوند∙
کمونیسم کارگری امروز وظیفه اش سازماندهی از پیش موجهای اعتراضی است∙ عدم سازمان یابی اعتراضات  و بخصوص اعتراضات بخش کلیدی آن با قابلیت سازمان یابندگی بمراتب بالاتر یعنی طبقه کارگر٬ هر چند که شکافها و تخاصمات داخل حاکمیت را  دامن میزند٬ بدون وجود نقشه عمل برای سازماندهی و بدون حصول نتیجه ای برای خود٬ میدان را برای ناسیونالیسم  تمامیت خواه  و قوم پرست که میتوانند بخش اعظم احزاب و جریانهای " نرم و خشن " ناسیونالیست را در پروسه اضمحلال و تضعیف بخشهای درگیر در داخل حکومت٬ به خود جذب کنند٬ خواهد گشود∙ جمهوری اسلامی در روند افزایش ناگزیر شکافها و تخاصمات داخلی و تهدید از پایین٬ مشکل است  بتواند به خود ژشت رفرمیستی  بگیرد∙ حتی اگر به نحوی از عهده اش بر آید و حاکمیت را بدست بگیرد نیزعمر پایداریش کوتاه خواهد بود∙ میتوانند نامش را " انقلاب مخملی " و یا هرچیز دیگری بگذارند∙ منتها " انقلاب مخملی " فرصت و امکان تداوم برقراری ثبات برای حکومتش را نخواهد یافت∙ امکان دارد نوزادش مرده به دنیا بیاید∙ در نتیجه ادامه روند تشدید تخاصمات و عدم پاسخ به مطالبات هر دم کل حکومت رابی ثبات تر خواهد نمود∙ در ادامه بخشهایی از قوای انتظامی٬ پلیس و ارتش جمهوری اسلامی نیز در اثر بی ثباتی و تزلزل حاکمیت به ناسیونالیسم تمامیت خواه و قوم پرستها خواهند پیوست∙ بخشهایی نیز مستقلاً خودشان از بازیگران اصلی سناریوی سیاه خواهند شد∙ جریانهای متخاصم در مقابل هم میتوانند سوخت  برای یگدیگر در یارگیری از جامعه بخصوص از بخش ضایعات آن و بخشهای بی افق سیاسی مانده جامعه که متاسفانه میتواند رقم بزرگی از مردم را هم شامل شود٬ فراهم بیاورند∙ دشمنان خونخوار و " دیرینه " در مقابل هم∙ جریانهای متخاصم تمامیت خواه و قوم پرست و مسلح اسلامی قادر خواهند شد مبنای مطالبات مشروع و انسانی جامعه را پایمال کنند و منویات خود را به آن قالب نمایند∙ آمریکا نیز ضمن چشم داشتن و به قدرت هل داده شدن طیفهای غیر احمدی نژاد حکومت٬ در صورت عدم حصول و ثبات یافتن آن از اجرای سناریوی سیاه نیز غافل نمانده است∙ فعلاً با وجود زمینگیر شدن خودش در عراق سعی میکند برای جمهوری اسلامی هم در آنجا مشغله تهیه کند∙

ناسیونالیسم تمامیت خواه و قوم پرستها حتی با عمده شدن موضوع فدرالیسم هم میتوانند در مقابل هم تقویت شوند∙ حتی نشستهای مشترکشان نیز مقدمه صف آرایی در مقابل یکدیگراست∙ هم اکنون این دو درمقابل هم رجزخوانی میکنند∙ هر چند که ابعادشان آنچنان گسترده نیست٬ منتها از هم اکنون سهمگین ترین تهدیدها را در مقابل هم قرار میدهند∙ مایکل لدین ها میتوانند در گسترش ابعاد٬هرچه زمینی تر شدن و میدان دادن به آن کمک موثری باشند∙ این کار ازشان ساخته است∙ سابقه اش را دارند∙ نشان دادند که میتوانند∙ ناسیونالیستهای تمامیت خواه درچت رومهای اینترنتی صراحتاً اعلام میکنند که برای حفط تمامیت ارضی از کشته شدن میلیونها نفر پروایی ندارند∙ قوم پرستها درمقابلشان وعده یوگسلاویزه شدن ایران را میدهند∙ این یک نسخه صریح و بی نیاز به تفسیرسناریوی سیاهست∙ میلیونها نفر کشته میتواند پشت هر تپه و هر گودالی را در مناطق درگیری انباشته از اجساد مردم کند∙ غرب دیگر میتواند حتی با اذن و تائید سازمان ملل و نمایش اجساد پشت تپه ها و گودالها به جهان٬ بسیارهم مطلوب و حق به جانب با سیمهای خاردار٬علائم مرزی٬ بمبهای " هوشیار " و بمب افکنهای مدرن و تانکهای فراوان وارد شود∙ فرصت برای جنبش کمونیسم کارگری در سازمان دادن اعتراضات یک امکان است ولی ماندگار نیست∙ هرکه در این صف هژمونی جنبشش را طلب میکند نمیتواند منتظر حوادث بماند∙ بدون حل معضل عدم سازمانیابی٬ یافتن اشکال موثر تشکل یابی و تامین سازمان یافتگی جنبش که هنوز نشانه هایش آشکار نیست٬ این امکان از دست میرود∙