گفتگو با علی جوادی

یک دنیای بهتر: اخیرا در دفتر سیاسی حزب مباحٽی پیرامون چگونگی به میدان کشیدن ایرانیان خارج کشور در مقابله با تهاجم اخیر رژیم اسلامی صورت گرفت. رئوس این مباحٽ و اهمیت آن چیست؟

علی جوادی: رژیم اسلامی تعرض همه جانبه و وحشیانه ای را به جامعه آغاز کرده است. هدفش سرکوب اعتراضات اجتماعی و به شکست کشاندن تلاش مردمی است که قصد سرنگونی اش را دارند. جناح راست تصویر واقعی ای از مبانی حاکمیتش دارد. میدانند که بدون زدن و کشتن و اعدام کردن و بستن شمشیر خونین اسلام از رو قادر به بقاء نخواهند بود. بحٽ پیرامون چگونگی مقابله با این تعرض رژیم اسلامی موضوع مباحٽ اخیر دفتر سیاسی و هیات دایر دفتر سیاسی بوده است.
یک جنبه این مساله که میشود بیشتر در باره آن صحبت کرد مساله سازماندهی و اقدام در خارج کشور است. سئوال محوری که در مقابل ما قرار دارد چگونگی به میدان کشیدن ایرانیان خارج کشور و بسیج افکار عمومی جهانی در تقابل با این تعرض اوباش اسلامی حاکم در ایران است. مساله سازماندهی اجتماعی مساله ای است که رهبری حزب بطور جدی مشغول آن است. این مباحٽ بر این نقد استوار است که با سبک کار تاکنونی حاکم بر جنبش کمونیسم کارگری نمیتوان به مقابله جدی با وضعیت حاضر رفت. نمیتوان صرفا به آکسیونهای سازمانی بسنده کرد. باید مردم را در ابعاد وسیع به میدان کشید. نتیجتا مساله نقد سبک کار تاکنونی و ارائه سبک کاری جدید و تلاش برای تحقق سریع آن مساله محوری چنین مباحٽی بودند.
ما معتقدیم در خارج کشور که امکانات کار علنی فراهم است میتوان دست به یک سازماندهی گسترده و عملی در شرایط کنونی زد. در این زمینه منصور حکمت تزهایی ارائه داده است که باید بطور جدی از جانب ما پیگیری و دنبال شود. بعلاوه ما به دنبال تحرکی از جنس و شکل آن تعرض عمومی ای که معمولا در اوایل جنبش ضد جنگ در دوره کنونی شاهد آن بوده ایم، هستیم. بررسی تجربیات عملی و سازمانگرایانه این جنبشها یکی از جوانب کنکاش ما در دوره حاضر است.
به مساله اهمیت این مباحٽ اشاره کرده اید. سازماندهی مقاومت اجتماعی در خارج کشور برای ما یک مساله حیاتی است. بنظر من رژیم اسلامی در قبال آکسیونهای سازمانی کوچک واکنش چندانی از خود نشان نخواهد داد. اما چنانچه رژیم اسلامی با این واقعیت مواجه شود که در نتیجه سرکوبگریش کمونیسم کارگری قادر شده است مبتکر بسیج نیروی اجتماعی وسیعی شود، دست از سرکوبگری هایش برخواهد داشت. نمونه ها بسیارند. در جنگ سال گذشته اسرائیل و حزب الله ما شاهد آن بودیم که دولت اسرائیل و متحد اصلی اش آمریکا با سرسختی با هر نوع اقدامی مبنی بر آتش بس فوری و بی قید و شرط مخالفت میکردند. اما زمانیکه برای آنها مسجل شد که شیخ مرتجع و رقیبشان، نصرالله، دست بالا را پیدا کرده است تن به آتش بس و توقف تهاجم وحشیانه خود دادند. این مساله برای ما حائز اهمیت است. اما مستقل از جوانب عملی فوری چنین مباحٽی در سازماندهی با تعرض رژیم اسلامی باید به مساله دستیابی به یک سبک کار جدید در خارج کشور اشاره کرد. امیدوارم که این جنبه از کار ما بتواند نتایج مطلوب خود را بدنبال داشته باشد.

یک دنیای بهتر : مختصات سیاسی این حرکت چیست؟ جوانب مختلف این حرکت کدام است؟

علی جوادی : ما قصد داریم مبتکر راه اندازی حرکات بزرگ سیاسی در تقابل با وضعیت موجود شویم. بسیج گسترده ترین نیرو برای تحقق گرهی ترین خواستهای سیاسی. این حرکت به لحاظ سیاسی دو جنبه دارد. ۱- توقف فوری اعدامها، دستگیریها و تعرض به مردم و ۲- آزادی کلیه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی. اهداف سیاسی ما در این کمپین روشن و با توجه به تقابل عمومی در شرایط حاضر تعیین شده است. مسلما این دو خواست تمام خواستهای سیاسی – مبارزاتی ما را در بر نمیگیرد. ما میخواهیم به دور این دو خواست و مطالبه فوری بزرگترین تحرک سیاسی را سازماندهی کنیم. هدف ما راه اندازی جنبشی برای پایان دادن به تعرض کنونی رژیم است. اگر در این جبهه در تقابل با جمهوری اسلامی موفق شویم قادر خواهیم شد که بر سرنوشت جنگ رژیم با مردم بطور فوری و حیاتی تاٽیر گذار باشیم. میتوانیم ورق را برگردانیم و توازن قوا در مقابله با رژیم اسلامی را کاملا دگرگون کنیم. ما بر متن پیشروی در این جبهه قادر خواهیم شد که تعرضات بعدی را سازمانیافته تر و نقشه مند تر به پیش ببریم. این یک نبرد حیاتی است.
مساله حیاتی برای ما بسیج گسترده سیاسی است. ما نمیخواهیم با نیروی محدود به پای چند آکسیون اعتراضی برویم. نقشه عمل ما سازماندهی کاری بزرگ است.

یک دنیای بهتر : تفاوت این مباحٽ با تلاشهای تاکنونی کمونیسم کارگری چیست؟ ویژگیهای این تلاش کدام است؟ چه تغییرات سبک کاری را این بحٽ مد نظر دارد؟

علی جوادی : کمونیسم کارگری تاکنون تلاشهای بسیاری در مقابله با وحشیگریهای رژیم اسلامی انجام داده است. ما قصد کمرنگ کردن هیچ تلاشی را نداریم. اما در عین حال به این امر هم واقفیم که با نیروی محدود و اعضای سازمانی نمیتوانیم به مقابله جدی با وضعیت حاضر برخیزیم. و این مساله ما را به نقد سبک کار رایج و تاکنونی در خارج کشور در صفوف جنبش کمونیسم کارگری میرساند. از نقطه نظر ما آنچه که ممکن است، مطلوب ترین روش و راه نیست. شکست تهاجم رژیم اسلامی مستلزم بسیج نیرویی اجتماعی و در خور اهمیت است. چنانچه رژیم اسلامی در واکنش به تعرضش شاهد پیشروی کمونیسم کارگری و تحکیم رابطه این نیرو با مردم باشد، در آن صورت وادار به عقب نشینی خواهد شد. این حلقه مکانیسم شکست رژیم در شرایط حاضر است.
به لحاظ سبک کاری ما قصد داریم  با بسیج اهرمهایی و تاٽیر گذاری بر افکار و رفتار مردم آزادیخواه در خارج کشور به این هدف خود دست پیدا کنیم. یک رکن چنین تلاشی بسیج اهرمهای تاٽیر گذار در افکار عمومی در خارج کشور بر محور این خطوط سیاسی است. برای پیشروی موٽر باید ابزارهای تاٽیر گذاری در جامعه را به این تلاش عمومی جلب کرد.
بدین منظور ما تلاش میکنیم که فراخوان دهنده چنین حرکتی، علاوه بر خودمان، جمعی از افراد موٽر و دخالتگر در اوضاع سیاسی حاضر باشند. ما میکوشیم توجه بیشترین رهبران عملی، و بیشترین ابزارهای دخالتگری را در این راستا جلب کنیم. هدف از این امر جلب توجه بیشترین نیرو بزیر این حرکت و بمنظور پیشروی آن است. این مساله ای مهم و در عین حال مساله پیچیده ای است و ظرایف معینی دارد که باید با دقت به آن پرداخت.

یک دنیای بهتر : آیا متمرکز کردن این تلاش بر محور توقف فوری اعدامها، آزادی دستگیر شدگان و آزادی زندانیان سیاسی به نوعی محدود کردن مبارزه علیه رژیم اسلامی نیست؟

علی جوادی : بنظرم به هیچ وجه اینطور نیست. شناخت مساله اصلی نبردی است که در حال حاضر در جامعه در جریان است. پیروزی در این عرصه، جلوگیری از تهاجم رژیم اسلامی هموار کننده پیشرویهای آتی است. رژیم اسلامی قادر به مرعوب کردن مردم و شکست آنها نخواهد شد. من در این واقعیت تردیدی ندارم. اما میتواند لطمات و صدمات معینی بر جنبش سرنگونی و روحیه مردم در تلاش برای سرنگونی رژیم اسلامی وارد کند. بعلاوه رنوشت جنگ در جبهه های متعدد تعیین میشود. اما در هر نبردی الزاما تمام مسائل جنگ را در خود خلاصه نمیکند.
چنین تلاشی به هیچوجه محدود کردن مبارزه علیه رژیم آدمکشان اسلامی نیست. مشخص کردن و تعریف دقیق از مبارزه ای است که در لحظه حاضر در جریان است. واقعیت این است که رژیم اسلامی وارد یک قمار بزرگ شده است. قمار زندگی منحوس حاکمیت اسلامی. هر چه بیشتر بزنند، شرایط بقاء و ماندن خود را مشکل تر میکنند. اگر مانند دور قبل از یورش حاضر موفق نشوند، ناچارند هر بار با نیروی نظامی و گسترده تری به میدان بیایند. و این معمای بحران لاعلاج رژیم اسلامی است. بعلاوه این مبارزه مشخص به مبارزه اجتماعی علیه رژیم اسلامی کمک شایانی خواهد کرد. این مبارزه عمومی را تسهیل خواهد کرد. نیروی گسترده تری را به آن جلب خواهد کرد.

یک دنیای بهتر : این حرکت چه تفاوتی با مبارزه تاکنونی "علیه اعدام" و مبارزه برای "آزادی زندانیان سیاسی" دارد؟ چرا فراخوان پیوستن به این کمیته ها و مجاری تشکیلاتی را نمیدهید؟

علی جوادی : هدف این کمپین با اهدافی که کمپینهای تاکنونی "علیه اعدام" و یا برای "آزادی زندانی سیاسی" دنبال میکنند، متفاوت است. ما قصد ایجاد یک کمیته و سازمان دیگر در این زمینه را نداریم. میخواهیم به هدف معین و روشن و با اتکاء به گسترده ترین بسیج سیاسی دست پیدا کنیم. کمیته های فعلی و موجود را باید تقویت و پیشتیبانی کرد. از این نظر جای هیچگونه نگرانی برای این کمیته ها موجود نیست. اما ما با تقویت این کمیته ها به اهداف خود دست پیدا نمیکنیم. تقابل کنونی بسیار گسترده تر و همه جانبه تر است. باید با نیروی سازمانی بسیار وسیعتری به میدان آمد. راه دیگری نیست.

یک دنیای بهتر : جایگاه جریانات متشکل سیاسی در این حرکت شما چیست؟ جایگاه "چپ" و کمونیسم کارگری چیست؟  جریانات راست و ناسیونالیست و ملی – اسلامی چطور؟ آیا فراخوان شما به این جریانات هم است؟

علی جوادی : فراخوان ما رو به مردم است. هدفمان صرفا جلب نیروی سازمانی احزاب کمونیست کارگری و یا جریانات رادیکال موجود نیست. هدف ما جلب افکار عمومی و به میدان کشیدن آنهاست. بخش بسیار وسیعی از این مردم هنوز تحزب یافته نیستند. (ما تلاش میکنیم که حزب اتحاد کمونیسم کارگری ظرف چنین تحزبی شود). ما هیچگونه محدویتی برای پیوستن به چنین کمپین و مطالباتی قائل نیستیم. هر کس میتواند به این حرکت بپیوندند. ما برای کسی محدودیتی قائل نیستیم. در عین حال که فراخوانمان به مردم است از روی آوری هر حرکتی به این کمپین استقبال میکنیم. در هر حرکت اجتماعی نمیتوان برای حضور افراد و جریانات مانع سیاسی و محدودیتی ایجاد کرد. اگر نیروهای "راست" و یا "ملی – اسلامی" بزیر این حرکت بسیج شوند، این خط ماست که به جلو رفته است. این معنای عملی و واقعی هژمونی است. بنظرم نباید کم اعتماد به نفس بود.
اما در عین حال باید تاکید کنم که ما تلاش میکنیم که کمونیسم کارگری قادر به ایفای نقش برجسته و حیاتی در این مبارزه معین شود. مساله ما به جلو آمدن کمونیسم کارگری در عرصه سازماندهی و بسیج اجتماعی است.

یک دنیای بهتر : شما قصد دارید فراخوانی را صادر کنید و خواهان پیوستن همگان به این حرکت هستید. آیا نوعی "همه با هم" و "وحدت اپوزیسیون" را این حرکت مد نظر دارد؟

علی جوادی : خیر. نه "همه با هم" و یا "وحدت اپوزیسیون" ممکن است و نه مطلوب. و نه ما بدنبال چنین رویای دست نیافتنی و نا لازمی هستیم. نیروهای اپوزیسیون به اردوها و جنبش های متفاوت اجتماعی تعلق دارند. از یک جنس نیستند. یک هدف عمومی را دنبال نمیکنند. ممکن است که در یک مقطع معین زمانی برخی جنبشهای اجتماعی مطالبه و خواست "یکسانی" را دنبال کنند. چنین امری حرکتهای سیاسی را بعضا در "موازات" هم قرار میدهد. اما از این تلاقیها نمیتوان تئوری خاصی استنتاج کرد. نظر ما در باره وحدت اپوزیسیون روشن است. ما مردم را به اردوی خودمان دعوت میکنیم.
ما میخواهیم یک حرکت عمومی را سازمان دهیم. مطالبات و خواست ما روشن است. توقف فوری اعدامها و دستگیری ها و تعرض به مردم و آزادی کلیه دستگیر شدگان. این خواست ما در این کمپین است. مساله این است که مردم به صف کدام نیرو در این حرکت اعتراضی می پیوندند؟

یک دنیای بهتر : فرض کنیم جریانات متعددی به این حرکت پیوستند. چه تضمینی هست که جریانات "راست" این حرکت را از آن خود نکنند و کمونیسم و چپ حاشیه ای نشود؟

علی جوادی : چه تضمینی وجود دارد که جریانات راست کلا حرکات اعتراضی را از آن خود نکنند؟ هیچ تضمینی به غیر از قابلیت و توان و دخالتگری ما در پرچمدار چنین حرکتی شدن وجود ندارد. تلاش ما برای جلب نیروی آزادیخواهی و برابری طلبی آن تضمینی است که میتواند کمونیسم را در پیشاپیش حرکات اعتراضی جامعه قرار دهد. نمیتوان از حاشیه جامعه تاٽیر گذار و دخالتگر بود. هر مبارزه اجتماعی الزاما نیروهای متعدد و رنگارنگی را با خود جلب میکند. مساله این است که کدام نیرو هژمونی خود را تٽبیت میکند. ما در همین جا از تمامی نیروهای آزادیخواه و برابری طلب میخواهیم که در پیشاپیش چنین حرکتی قرار گیرند. این حرکت را از آن خود کنند. سهم خود را در شکست رژیم اسلامی در شرایط حاضر در یک اعتراض اجتماعی ایفا کنند.

یک دنیای بهتر : رئوس اقدامات فوری که مد نظر دارید کدام است؟

علی جوادی : ما فراخوان این کمپین را آماده کرده ایم. پلاتفرم آن را هم تدوین کرده ایم. تلاش میکنیم که سوت این حرکت را هر چه زودتر به صدا در آوریم. ما در نظر داریم در شهرهای بزرگ در خارج کشور بزرگترین اعتراضات را سازمان دهیم. بحٽ پیرامون اقدامات بعدی را باید به پیشرفت عملی این پروژه موکول کرد.