ایران خودرو، ایتکو پرس
جدال و کشمکش تا نقد شدن دستمزد کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام امروز دوشنبه 14/2/88 پس از 9 روز تاخیر و کارشکنی  در پرداخت دستمزدها، و پس از9 روز پیگیری و اعتراض کارگران موفق شدند دستمزدهای فروردین ماه خود را دریافت کنند. این در حالیست که در چند ماه اخیر دستمزدهای ناچیز کارگران از جانب سرمایه داران و عواملشان در بخشهایی از ایران خودرو به بهانه های واهی و دروغ با طفره، تاخیر و کارشکنی پرداخت میشود.

یکی از کارگران معترض میگفت: کار را بیش از حد و نقدی از ما میکشند. دستمزدهایمان را با نسیه کاری و جنگ اعصاب می دهند. آیا مدیران ارشد ایران خودرو هم مثل ما کار میکنند و مثل ما حقوق میگیرند

بعلت شدت و فشردگی کار بیش از حد، خطر اخراج و بیکاری که بالای سر کارگران هر لحظه میچرخد٬ دستمزدهای ناچیزی که به هیچ وجه جوابگوی زندگی کارگران نیست٬ و تاخیر و کارشکنی حکومت اسلامی سرمایه داران در پرداخت همین حد اقل دستمزدها و تحمیل انواع تحقیر و بیحقوقی٬ کارگران ایتکو پرس بشدت ناراضى و معترض اند.

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کار گر قراردادی سفید امضا و یک طرفه با کار سنگین و پر خطر در 3 شیفت فشرده کاری از مجموعه های پرسی اصلی ایران خودرو می باشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ ارديبهشت ١٣٨٨ – ۴ مه ٢٠٠٩