"نتيجه شرم آور" براى ناسيوناليسم در ترکيه

بنا به خبر دريافتى٬ در روزهاى اخير یک نظر سنجی توسط  کانال استار ترکیه صورت گرفته است. هدف اين نظر سنجى اينبوده که دانش آموزان و دانشگاهيان که تعداد زيادى شان مورد سوال قرار گرفتند٬ تا چه درجه با "مفاخر ملى" و منسوبین به سیاست در ترکیه و دنیا آشنا هستند.

مجری برنامه اما نتيجه اين نظر سنجى را برای ترکیه "شرم آور" اعلام کرد. چرا؟ چون قرار بوده با نشان دادن عکس روسای جمهور سه دوره قبل ترکيه٬ هنرپیشه های اين کشور و خواننده جدید "حدثه"٬ و همينطور چگوارا و مارکس بفهمند که جوانان تا چه اندازه با اين افراد آشنائى دارند.

نتيجه اينگونه بوده که قريب هفتاد و پنج درصد شرکت کنندگان با ديدن عکسها بلافاصله فریاد میزدند کارل مارکس ... ارنستو چگوارا ... حدثه ... و اما درصد بسیار کمی شاعر "سرود ملی ترکیه" که هر روز صبحگاه بايد آنرا بخوانند را ميشناختند. و اين براستى براى ناسيوناليسم شرم آور و براى سلامتى روانى و فکرى نسل جديد مفيد است. *