"جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم،
و بدون "خطر" سوسياليسم به چه منجلابى تبديل ميشود"!
منصور حکمت

اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر، روز کیفرخواست کارگران علیه فقر و فلاکت و نظام طبقاتى را گرامى ميداريم! در اينروز حکم طبقه ما اينست؛ مرگ بر سرمایه داری٬ زنده باد جامعه آزاد و برابر و خوشبخت سوسياليستى!
اول مه٬ سمبل جنبش انقلابی و سوسياليستى طبقه ماست. جنبشى که آزادى خود را در گرو آزادى کل جامعه ميبيند. ما کارگران در مبارزه عليه نظام مبتنى بر استثمار و بردگى مزدى و مالکيت خصوصى چیزی جز زنجیرهایمان برای از دست دادن نداريم٬ اما جهانی را بدست  خواهيم آورد!  
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان، اول مه را به طبقه کارگر جهانی و بشريت طرفدار آزادى و برابرى تبريک ميگويد. ما همگان را به شرکت در مراسم روز جهانى کارگر در لندن دعوت ميکنيم. زنده باد اول مه!

جمعه اول ماه مه 2009
محل تجمع اولیه تظاهرات اول می: کتابخانه مارکس

Marx Memorial Library, Clerkenwell Green, London, EC1
Nearest Tube Station: Farringdon Station

مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد انقلاب کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان