سخنرانى آذر ماجدى در
دومين کنفرانس بين المللى لائيسيته

روزهاى شنبه و يکشنبه ۴ و ۵ آوريل در پاريس٬ دومين کنفرانس بين المللى لائيسيته با شرکت بيش از ٣٠٠ نفر برگزار شد. آذر ماجدى رئيس سازمان آزادى زن و عضو رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از سخنرانان اين کنفرانس بود.

آذر ماجدى در سخنرانى اش که به زبان فرانسوى ايراد شد از جمله به شکلگيرى دو گرايش راست و چپ در جنبش سکولاريستى اشاره کرد که مواضع يکسانى ندارند. آذر ماجدى بر ناکافى بودن سکولاريسم و تامين پاسخى براى برابرى زن و مرد بعنوان يک هدف مهم تاکيد کرد. او براين نکته تاکيد گذاشت که در جدال تروريستى دنياى امروز٬ جريان سکولاريستى نبايد مستقيم و غير مستقيم جانب يک اردو را بگيرد بلکه بايد تقابل با هر دو طرف از ارکان سياسى قطب سومى باشد که بر سکولاريسم و آزادى و برابرى تاکيد دارد. همينطور آذر ماجدى بر تداوم تلاشها براى تقويت و شکل دادن به جنشى مستقل در مقابل دو قطب تروريستى٬ بر دفاع از حقوق مدنى و مقابله با راسيسم و سياستهاى يکجانبه تاکيد کرد.

متن سخنرانى آذر ماجدى و نوار ويدوئى آن در روزهاى آتى در سايت حزب منتشر ميشود.

 

سازمان آزادى زن
١٩ فروردين ٨٨ – ٨ آوريل ٢٠٠٩