حسام فیروزی را آزاد کنيد!

بنا به اخبار منتشر شده٬ روز ٢۴ اسفند ماه ٧٨ به حکم شعبه ۶ بيدادگاه رژيم اسلامى٬ دکتر حسام فيروزی پزشک مورد اعتماد زندانيان سياسی به زندان رفت. حسام فيروزى را به اتهامات واهى و نخ نماى "اقدام عليه امنيت ملى٬ تشويش اذهان عمومى٬ و نشر اکاذيب" به ١۵ ماه حبس محکوم کرده اند.  او پيشتر بارها بازداشت شده بود.

اما "جرم" واقعى حسام فيروزى تنها کمک به زندانيان سياسى و معالجه آنهاست. دراين حکومت تعهد انسانى و علمى پزشک در قبال بيمار "جرم" است٬ همانطور که دفاع حقوقى از قربانيان "جرم" محسوب ميشود و بايد سالها برايش تاوان پس داد. رژيم اسلامى با زندانى کردن حسام فيروزى تلاش دارد به زندانيان سياسى و خانواده هايشان بگويد که با هر تلاشى در دفاع و کمک به زندانيان سياسى مى ايستد. همان کسانى که دستور حمله به تجمع خانواده هاى زندانيان سياسى را در مقابل اوين ميدهند٬ همان کسانى که براى وکلاى زندانيان و قربانيان جنايت پاپوش ميدوزند٬ همانها نيز حکم جلب و محکوميت حسام فيروزى را صادر کرده اند.

حزب٬ دستگيرى حسام فيروزى اين انسان شريف و با شهامت را قويا محکوم ميکند و از مدافعين آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى ميخواهد دستگيرى وى را محکوم و براى آزاديش تلاش کنند. کارگر زندانى٬ دانشجوى زندانى٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ فروردين ١٣٨٨ – ٢۵ مارس ٢٠٠٩