نامه ها٬ شماره ٩٣
سياوش دانشور

"ما هستيم"
رفیق سیاوش٬ حزب در مورد کمپین جریانات راست و ناسیونالیست بطور مرتب صحبت کرده است و کلی سیاستهای این جریانات را نقد کرده است. در همین چهارچوب نظر حزب در مورد کمپین "ما هستیم" چیست؟ حزب چه سیاستی در قبال این کمپینها دارد . آرمان از ایران

آرمان عزيز٬
کمپين "ما هستيم" سياست و خط مشى سلطنت طلبان و بخشى از ناسيوناليستهاى ايرانى است. حقيقت اينست که پروژه ها و سياستهاى قبلى اين جريان تماما شکست خورده است و واقعيات اجتماعى از قبيل فقر٬ گرانى و غيره بحدى زمخت است که راستها را نيز به واکنش وادار کرده است. ترديدى نيست که از جريانات و کسانى که به طبقه کارگر وعده چند نسل کار بيشتر و توقع کمتر براى "بازسازى ايران" ميدهند٬ نبايد پذيرفت که دارند عليه "گرانى و فقر" تلاش ميکنند. اگر دقت کنيد٬ هدف اينها نه مقابله ريشه اى و واقعى با فقر و نظام و حکومت بانى فقر بلکه به صف کردن جامعه پشت پرچم ارتجاعى ناسيوناليسم ايرانى است.

اخيرا نيز تعدادى ناسيوناليست دو آتشه و بى نام و نشان در اينترنت به "کارگران غيور نفت" فراخوان داده اند که اعتصاب کنند و براى اين کار تومار جمع ميکنند. نفس اين اقدام از نظر درک مبارزه کارگرى و روند اعتصاب و اعتراض بامزه است و بى ربطى مطلق گويندگانش را با اين طبقه و سوخت و سازش نشان ميدهد. به اينها بايد گفت کارگران نفت يکبار اختيارشان را به اسلاميون و امثال بازرگان و عراقى دادند و تاوان سنگينى پس دادند٬ اينبار اختيارشان را به سلطنت و ناسيوناليسم نميدهند. خيالتان راحت باشد. 

نفس اينکه سوالات واقعى در جامعه بدرجه اى مطرح اند که حتى راستهاى اپوزيسيون ناچارند راجع به آن حرف بزنند٬ بايد از نظر جنبش سياسى طبقه کارگر و مکانش در تحولات سياسى مهم تلقى شود. اما تا همين حد و نه بيشتر. به هر درجه اى که اردوى طبقه کارگر٬ نيروهاى آزاديخواه و برابرى طلب نيرويشان را پشت کمپين ناسيوناليستها و اردوى راست ببرند٬ به همان درجه جنبش واقعى و طبقاتى شان را اخته کرده اند. اين يک قاعده عمومى است که در دوره هاى متحول سياسى راست هم به زبان چپ حرف ميزند. فقر و گرانى هيچوقت سوال اپوزيسيون راست و مشخصتر سلطنت طلبان نبوده است. امروز هم نيست. آنها به شکل ابزارى از اين موضوع و موضوعات ديگرى مانند آزادى بيان و مسئله زن و مذهب و غيره استفاده ميکنند تا به جنبش خودشان شکل دهند. وقتى دقيق ميشويد ميبينيد صد تبصره و ماده براى کنترل مردم پيش رو ميگذارند. يک هدف آنها کشيدن بخشهائى از نيروى کارگران و مردم محروم پشت پرچم ارتجاعى ناسيوناليسم و بورژوازى در اپوزيسيون است. اجتماع و اعتراض و اعتصاب کارگرى براى اينها بسيار هم خوب است به شرط اينکه در متن آن "پرچم ملى" و اهداف سياسى آنها پيش برود و نه پرچم انترناسيوناليستى و سوسياليستى کارگران! اين تنها ميتواند کابوس بورژوازى باشد.  

بايد از اينها پرسيد که مگر بانى فقر و دهها مشقات ديگر نظام سرمايه دارى نيست؟ مگر شما براى مرمت و بقاى همين نظام و همين مناسبات تلاش نميکنيد؟ مگر قرار نيست نظام مبتنى بر شاه و رعيت را اعاده کنيد؟ خوب اينجا تفاوت اين جريانات با حکومت اسلامى محو ميشود. هر دو رژيمهاى يک نظام اقتصادى واحد يعنى سرمايه دارى اند و هر دو براى تداوم بساط بردگى مزدى و فقر و استثمار تلاش ميکنند.

سياست حزب اينست که جنبش مستقل طبقاتى و کمونيستى طبقه کارگر را سازمان دهد و پيش ببرد. از همين موضع يعنى منافع مستقل جنبش طبقه کارگر با جريانات ديگر اپوزيسيون برخورد ميکند. ما هيچ اشتراکى با کمپينهاى جريانات بورژوائى بويژه روى اين قبيل موضوعات نداريم. حزب اگر از کمپينى حمايت کند آن را بطور علنى اعلام ميکند. در عين حال ما اين را نقطه قدرت جنبش طبقاتى مان ميدانيم که راستها را وادار کرده براى ابراز وجود به سمت طرح فرمال سوالات چپ جامعه بيايند. ما در پس اين حرکات جايگاه مهم جنبش خودمان را ميبنيم و در عين حال موظفيم در باره مخاطرات آن و توهماتى که ميتواند بخشى از نيروى طبقه ما را پشت آن بفرستد هشدار دهيم. بايد عليه فقر و فلاکت و نظام بانى آن با پرچم کمونيستى کارگرى برخاست. اين امر خود طبقه کارگر و حزب سياسى اش است. هر درجه پيشروى طبقه کارگر عليه فقر و فلاکت به معنى عقب راندن سرمايه و مدافعين نظام سرمايه است. با پرچم استثمار نميتوان با مشقات نظام استثمارگر مبارزه کرد! مثل اينست که شما انتظار داشته باشيد مردسالاران ضد زن پرچم آزادى زن را باند کنند! پرچم "ما هستيم" تا به فقر مربوط ميشود٬ پرچمى غير واقعى و گمراه کننده است. پرچم اصلى اين جريان همان ناسيوناليسم و سلطنت و "خاک پاک" است که قرار است با مانورهاى مسالمت آميز و نافرمانى مدنى و با عنوان "اعتراض عليه گرانى و فقر" دکور شود. کارگران پيشرو بسيار پخته تر از اين هستند که دنبال چنين پرچمهاى جعلى بيافتند.

ما نه بعنوان حزب٬ و نه کادرهاى حزب در ظرفيت فردى٬ هيچکدام از اين کمپين حمايت نکردند. در مورد شايعاتى که برخى افراد غير مسئول پيرامون امضاى على جوادى دراينمورد حرف زده بودند٬ در همين نشريه على جوادى تکذيب کرده و پاسخ داده است. موفق و پيروز باشيد.

سال نو شما مبارک
در هفته گذشته اى ميلهاى متعددى از جانب جريانات سياسى و نهادهاى فرهنگى و شخصيتهاى سياسى به آدرس مرکزى حزب رسيده است. ضمن تشکر متقابلا سال نو را به همه اين دوستان تبريک ميگوئيم.*