اخبارى از پالايشگاه اصفهان
ترس رژيم از اعتصابات کارگرى

بنا به خبر دريافتى٬ هفته گذشته تمامی مدیران و مسئولین پالایشگاه اصفهان جهت نشستى به تهران فراخوانده شده اند. دراين نشست از جمله پیرامون مسئله حقوقها و اعتراضات اخیر در پالایشگاه به مسئولین هشدار داده شده که مهار این مرکز مهم کارگری از دستشان خارج نشود .

لازم به ذکر است که کارگران بخشهاى مختلف در پالایشگاه اصفهان٬ که عمدتا قراردادى هستند٬ نگران عدم تمدید قراردادها هستند. همينطور اين کارگران با بحثهاى پيرامون تعيین حداقل دستمزد نگران تعرض به حقوقهاى ناچيزشان هستند.

و يک نکته قابل توجه اينست که در روزهای اخیر در اکثر مراکز مهم کارگری٬ عوامل رژیم فعاليتهاى مربوط به نمایش انتخابات را شروع کردند. گزارشات دريافتى از بى توجهى کارگران سخن ميگويند. در راس فعاليتهاى مربوط به مضحکه انتخاباتی رژيم خانه کارگر و امثال محجوب و صالحى قرار دارند.

نيروهاى امنيتى رژيم تاکنون هر کارى از دست شان آمده انجام داده اند و بعيد است بتوان با هشدار امنيتى و اخراج و وعده "انتخاباتى" کارگر را ساکت نگهداشت. شکم گرسنه و اجاره خانه عقب افتاده و کودک بيمار و حقوق عقب افتاده که اين حرفها سرش نميشود. اگر حقوق کارگران را ندهيد٬ اگر به سياست سرکوب و روال پادگانى محيط کار ادامه دهيد٬ اگر با زبان چماق و پرونده سازى با فعال کارگرى صحبت کنيد٬ اعتصاب و اعتراض در مهمترين مراکز کارگرى خوابتان را به کابوس تبديل ميکند. اين را کاملا مطمئن باشيد.    
 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
18 مارس 2009 – 27 اسفند 1378