دستمزدهای پرداخت نشده
کارگران مهر کام پارس ایران خودرو !

بنا به خبر دريافتى٬ 4500 نفر از کارگران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو٬ تا این لحظه مبالغ دستمزدها و اضافه کاری مربوط به اسفند ماه، مبالغ ناچیز پاداش پایان سال که هر ساله پرداخت میشد٬  و همينطور بن های غیر نقدی خوار و بار شان را دریافت ننموده اند.

کارگران این مرکز صنعتی بدنبال اعتراضات شان فقط موفق به دریافت عیدی های پایان سال خود شده اند. یکی از کارگران قديمى اين شرکت میگفت؛ زندگی، جوانی و سلامتی و همه چیزمان را به نابودی کشیده اند. به خاطر نپرداختن دستمزد و حقوق کارگران اوضاع در مهر کام پارس بحرانی است و با اخراج و استخدامهای جدید پی در پی و با سرکوب و فشار چرخ تولیدشان می چرخد !

شرکت مهر کام پارس با بیش از 4500 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یک طرفه در شیفتهای فشرده کاری٬ در چهار راه ایران خودرو واقع است. اين شرکت با مدیریت زرکش که از چهره های منفور ضد کارگری٬ از زیر مجموعه های اصلی ایران خودرو در زمینه تولید داشبرد و سپر و دیگر لوازم جانبی خودرو است.

کارگران مهرکام پارس!
همه شما از وضعيت جارى در مجموعه صنعتى ايران خودرو مطلع هستيد. تجربه نشان داده است که بدون اعتراض و اعتصاب و بميدان آوردن نيروى متحد کارى از پيش نميرود. بايد موانع سر راه بميدان آمدن متحد کارگران حول منافع عمومى و واحد را برطرف کرد. همه نقد شدن فورى دستمزدها و مزايا را ميخواهند و براى همين ميتوان کل و يا بخش عمده کارگران را بميدان کشيد. اين تنها راه ماست و اين تنها راه عقب راندن سرمايه داران است.

حزب٬ کارگران مهرکام پارس را به مبارزه اى متحد براى نقد کردن حقوق ها و مزايا دعوت ميکند. زرکش و ديگران را تنها با زبان اعتصاب ميتوان سرجايشان نشاند.
 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
18 مارس 2009 – 27 اسفند 1378