توزيع بيانيه حزب و شعارهاى سازمان آزادى زن
بمناسبت ٨ مارچ در اروميه

بنا به خبر دريافتى امروز سه شنبه سيزدهم اسفند ماه٬ چند تيم تبليغاتى از فعالين حزب در اروميه بصورت جداگانه در آستانه 8 مارس روز جهانى زن٬ اقدام به توزيع وسيع بيانه حزب اتحاد كمونيسم کارگرى و شعارهاى سازمان آزادى زن كردند.

فعالين حزب مناطق گسترده اى از شهر را زير پوشش تبليغاتى خود گرفتند. مناطق؛ شيخ تپه٬ كوى پزشكيان٬ اطراف دانشگاه آزاد٬ دانشکده هاى ادبيات و فنى٬ منطقه شهرك فرهنگيان و كوى شمالى و جنوبى٬ فلكه مدرس و آپادانا٬ خيابانهاى 8 شهريور و عمار٬ ميدان امام حسين٬ بلوارهاى وليعصر 1 و 2  و والفجر 1 ٬ روبروى دانشكده ادبيات٬ دانشگاه سراسرى٬ پنج راه٬ مناطق اطراف آموزشكده فنى و حرفه اى دخترانه٬ خيابان همافر 2 و مناطق اطراف شوراى حل اختلاف خانواده.  شايان ذكر است كه در مناطق اطراف دانشگاه آزاد در شيخ تپه توزيع بصورت علنى در بين دانشجويان صورت گرفته است.

حزب٬ ابتکار و تلاش رفقاى کمونيست در اروميه را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد. روز جهانى زن بر همه آزاديخواهان و سوسياليستها مبارک باد.  

 
مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ مارچ ٢٠٠٩ – ١٣ اسفند ١٣٨٧