اعتراض کارگران ایتکو پرس نتيجه داد!
دزدیهای پایان سال مدیران ارشد !

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال تجمع اعتراضی صدها نفر از کارگران سایت یک ایتکو پرس در روز جمعه 9/12/87 در برابر دفتر دادفر مدیر عامل ایتکو٬ که خواهان دریافت مبالغ دستمزد و اضافه کاری بهمن ماه و عیدی خود بودند٬ تا روز سه شنبه 13/12/87 به دادفر فرصت دادند تا حقوقهايشان را پرداخت کند. کارگران دراين چهار روز به اشکال مختلف از جمله کم کارى اعتراض خود را نشان ميدادند.

بالاخره روز سه شنبه 13/12/87  مبالغ مربوط به دستمزد و اضافه کاری بهمن ماه کارگران سایت یک و دو ایتکو پرس واریز شد. اما مبالغ عیدی کارگران همچنان پرداخت نشده به قوت خود باقی است. یکی از کارگران ایتکو میگفت: خبر واریز شدن دستمزدها بدنبال اعتراض و عقب نشینی دادفر در سالنهای تولید در میان کارگران موجب تقويت روحيه و اعتماد بنفس کارگران شده است.

کارگران بايد با مشقت و در ساعات طولانى برده وار کار کنند و براى گرفتن حقوق ناچيزشان هم به جنگ اين اوباش مفت خور بروند. اين يک داده و شرايط نامساعد طبقه کارگر ايران است. با اينحال در متن اين جنگ و گريز و اعتراضات مکرر نکته اى بيش از پيش روشن ميشود. و آن اينست که کارگران بايد همواره به اعتراض جمعى متکى شوند تا اين کارفرماهاى دزد و حکومت اسلامی سرمایه داران را زیر فشار بی وقفه خود بگیرند. هر نوع بهبود و پيشروى کارگران و تقويت مرتب اتحاد طبقاتى شان در گرو همين سياست است. کارگران بخشهاى مختلف بايد از اين الگوهاى مبارزات هم طبقه هايشان درس بگيرند و آن را تسرى دهند. کارگران نبايد ذره اى توجيهات مالى اين مزدوران را بپذيرند و در دام سياست سردوانى آنها بيافتند. اين هم يک نمونه از دزديهاى حضرات که نشان ميدهد همه ادعاهائى که تحويل کارگران ميدهند دروغ محض است.

دزدیهای پایان سال مدیران ارشد !

بنا به اعلام یکی از منابع موثق در شرکت ایران خودرو٬ علت اصلی کسر بودجه و عدم پرداخت بموقع دستمزدهای ناچیز کارگران در این روزهای پایانی سال٬ نه عدم پرداخت هزينه سفارشات توسط اين و آن شرکت بلکه دزدی و بخور بخورهای کلان مدیران و کارفرمایان ارشد دراین مجموعه صنعتی است.

بنا به خبر مدیران و کارفرمایان و خیل مزدوران مفتخور دراین روزهای پایانی سال در تبانی و زد و بند با هم٬ تحت عنوان عیدی، آکورد، پاداش تراز پایان سال، اضافه کاری و عناوین دروغین و ساختگی ديگر٬ مبالغ میلیونی به جیب میزنند. برخی از این طفیلی ها موفق به دریافتى های بیش از 50 میلیون تومان هم شده اند.  

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ مارچ ٢٠٠٩ – ١۴ اسفند ١٣٨٧