عليه دستگيرى و شکنجه دانشجويان اعتراض کنيد!

علیرضا داودی٬ بهمن خدادادی٬ امیرحسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، مریم شیخ،
نسیم روشنایی، ارسلان صادقی٬ حسین سرشومی

بنا به اخبار سايت آزادى و برابرى روز يکشنبه ١١ اسفند در تهران٬ چهار فعال دانشجوئى بنامهاى امیرحسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، مریم شیخ، و نسیم روشنایی، در منزل امين قضائى بازداشت و به مکان نامعلومى انتقال داده شده اند. بنا به همين خبر نيروهاى امنيتى قصد دستگيرى امين قضائى را هم داشتند که موفق نشدند.

دستگيرى فعالين دانشجوئى در اصفهان ادامه دارد. خانواده علیرضا داودی بعد از دو هفته توانسته بودند بمدت دو دقيقه ملاقات بگيرند که گزارشها از وضعيت زير فشار و شکنجه او سخن ميگويند. بهمن خدادادی از روز ۲۹ بهمن ناپدید شده است. مسئولین اداره اطلاعات در ابتدا بازداشت وی را انکار کردند. تنها بدنبال تفتیش منزل او توسط مامورین اطلاعات معلوم ميشود که او در بازداشت و زير شکنجه است. همينطور شنبه دهم اسفند نيز ارسلان صادقی و حسین سرشومی بدنبال احضار تلفنی به "دادگاه انقلاب" بازداشت و بلافاصله به زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) منتقل شدند. اين دو دانشجو بدنبال چند هفته بازداشت در تابستان اخيرا با قرار وثيقه آزاد شده بودند.

دستگيرى فعالين دانشجوئى در تهران و شيراز و اصفهان بدنبال اعتراضات دوره اخير دانشگاهها شدت گرفته است. اين روند سرکوب شامل فعالين همه جنبشهاى اجتماعى ميشود. دستگيرى فعالين کارگرى٬ فعالين جنبش حقوق زن٬ فعالين دانشجوئى٬ تهديد و ارعاب و پرونده سازى به انحا مختلف ادامه دارد. جمهورى اسلامى اتهاماتى از قبل آماده شده براى فعالين دارد و تلاش ميکند زير فشار شکنجه آنها را به پرونده اين فعالين الصاق کند. همه ميدانند اين روشهاى حکومت اسلامى نخ نما است و هدفى جز به سکوت کشاندن و توجيه سرکوبگرى ندارد. "اقدام عليه امنيت ملى"٬ "وابستگى به احزاب غير قانونى" از جمله اين اتهامات هميشه آماده هستند. اين اقدامات و موج اعدامهاى هر روزه و زير شکنجه کشتن جوانان در زندانها قرار است جاده مضحکه انتخابات اسلامى را هموار کند. 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب و دستگيرى دانشجويان و فعالين جنبشهاى اجتماعى را قويا محکوم ميکند و بر تلاش گسترده و متحدانه براى آزادى همه دستگير شدگان و کليه زندانيان سياسى تاکيد ميکند.

کارگر زندانى٬ دانشجوى زندانى٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٣ مارچ ٢٠٠٩ – ١٣ اسفند ١٣٨٧