ایران خودرو،
اعتراضات کارگران براى نقد کردن حقوقها

ايتکو پرس
بنا به خبر دريافتى روز جمعه ٩ اسفند٬ بیش از ۴۵٠ نفر از کارگران سایت یک ایتکو پرس که برای انجام اضافه کاری اجباری سر کار حاضر شده بودند٬ در ساعت اولیه صبح  پس از ورود به  کارخانه و زدن کارتهای حضور و غیاب بلافاصله در برابر دفتر دادفر مدیر کل ایتکو پرس دست به تجمع اعتراضی زدند. 

کارگران خواهان دریافت دستمزد و مبالغ اضافه کاری مربوط به بهمن ماه خود شدند که تا این لحظه بیش از ١١ روز است پرداخت نشده است. دادفر که از حرکت اعتراضی کارگران جا خورده بود فورا در برابر کارگران خشمگین حاضر شد و تلاش کرد با مظلوم نمایی و وعده دادن کارگران معترض را آرام کند. دادفر ابتدا دليل نپرداختن دستمزدها و گرو گرفتن حقوق کارگران را شرکت ساپکو قلمداد کرد و تلاش کرد بار مسئوليت را از روى دوش خود و همپالگیهای دزدش بردارد. او میگفت ما کار و سفارشات ساپکو را انجام داده ایم اما نمیدانم چرا پولهای ما را نمیدهند! در جواب یکی از کارگران معترض گفت؛ ما میدانیم٬ چون مال مفت است٬ میخواهند دستمزدهایمان را بالا بکشند. کار را نقدا انجام داده ایم پولش را هم نقدا میخواهیم! دادفر که توان مقابله با کارگران خشمگین را نداشت فورا حرفش را عوض کرد و به کارگران وعده داد که تا روز سه شنبه ١٣ اسفند ماه دستمزد و اضافه کاری و عیدی کارگران پرداخت خواهد شد. کارگران با بدبینی و شناختى که از اين وعده هاى پوچ دارند تا سه شنبه مهلت دادند. همينطور دستمزد و اضافه کاری بهمن ماه و عیدی کارگران سایت دو ایتکو پرس نیز پرداخت نشده است.

مهر کام پارس
از طرف دیگر طی روزهای اخیر همچنان دستمزدها و اضافه کاری بهمن ماه و عیدی کارگران شرکت مهر کام پارس که یکی از بخشهای اصلی و گسترده ایران خودرو است معوق مانده و پرداخت نشده است. طی چند روز گذشته زرکش مدیر عامل این شرکت بارها کوشیده است با وعده های دروغ کارگران گرسنه را آرام نماید. یکی از کارگران شر کت مهر کام پارس با ٧ سال سابقه کار میگفت: من امروز مجبور شده ام با شرمندگی از کسی پول قرض کنم تا بچه مریضم را به دکتر ببرم. این در حالیست که دستمزدهای ناچیزمان را به بهانه های مختلف نمیدهند. زندگی همه ما کارگران همین است. من خودم سال پیش شاهد بودم همین زرکش دزد فقط ۴٠ میلیون تومان عیدی گرفت!

سایت یک و دو ایتکوپرس از مجموعه های پرسی ایران خودرو است که بیش از ١٧٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا با دستمزدهای پايه ٢١٩ هزار تومانى در آنها کار ميکنند. شرکت مهرکام پارس واقع در چهار راه ایران خودرو نيز بیش از ۴۵٠٠ کارگر با همين پايه حقوق و شرايط کارى دارد. تعداد زيادى از این کارگران که سابقه کارشان بیش از ٨ سال است بصورت روز مزدی مشغول بکارند. مهرکام پارس از مراکز اصلی و مهم تولید انواع قطعات و لوازم از جمله سپر و داشبرد مجموعه صنعتى ایران خودرو است.

قابل ذکر است در دیگر بخشهای ایران خودرو در این روزهای پایانی سال٬ نه تنها به انحا مختلف از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره می روند بلکه به شدت کار کارگران در شیفتهای کاری نیز افزوده اند.

کارگران ايران خودرو!
اخيرا جمهورى اسلامى در تلاش است بويژه در صنايع مهم مانند نفت و پتروشيمى ها٬ خودرو سازيها٬ صنايع فولاد و غيره٬ سياستى را پيش بگيرد که اعتراضات کارگرى را منتفى و يا به حداقل برساند. براى اين امر تلاش دارند بعد از دوره اى بچاپ بچاپ نجومى از طريق شرکتهاى متعدد پيمانى در هر واحد توليدى٬ قراردادها را در هر خط توليدى به يک پيمانکار واحد بدهند. وحشت از اعتراض کارگرى و بالا گرفتن آن در صنايع کليدى يک کابوس هميشگى رژيم اسلامى است. کارگران ايران خودرو با اتکا به تجارب مبارزاتى که دارند بايد تلاش کنند نقطه ضعف حکومت و نقطه قدرت خود را ببينند و بدرستى از آن استفاده کنند.

نه فقط بايد اعتراضات گسترده و همزمان را براى نقد کردن حقوقها قبل از تعطيلات سازمان داد بلکه ضرورى است بار ديگر بر خواستهاى پايه اى مبنى بر افزايش دستمزدها٬ لغو کار قراردادى و استخدام همه کارگران توسط خود شرکت٬ ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى٬ لغو شرايط پادگانى محيط کار٬ بالا بردن آکورد٬ پرداخت يکجا و سر وقت دستمزدها٬ لغو اضافه کارى اجبارى و پرداخت حقوق دو برابر در ساعات اضافه کارى و غيره تاکيد کرد. اعتراض دسته جمعى و بلند کردن صداها در بخشهاى مختلف ايران خودرو عليه شرايط برده وار کار و اتکا به مجمع عمومى کارگرى تنها راه پيشروى است.

حزب از اعتراضات برحق کارگران ايران خودرو و ديگر بخشهاى طبقه کارگر عليه حکومت اسلامى سرمايه قويا دفاع ميکند. سال ٨٨ را بايد به سال عروج و قد علم کردن راه حل کارگرى براى آزادى جامعه از چنگال خونين حکومت سرمايه دارى تبديل کرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ مارچ ٢٠٠٩ – ١٢ اسفند ١٣٨٧