به صف بین المللی ٨ مارس، روز جهانی زن بپیوندیم!
صف جنبش علیه آپارتاید جنسی در ایران را باید مستحكم كنیم!

در همسبتگی با جنبش جهانی برابری زنان، در اعتراض به ستم كشی و آپارتاید جنسی زنان در ایران به صف اعتراض و اجتماع ٨ مارس پیوندیم.
ملاك آزادی جامعه، آزادی زنان است. اعتراض هر روزه زنان و جامعه به بیحقوقی نیمی از جمعیت جامعه گواه آشكار آن است كه هنوز بشریت برای رسیدن به آزادی كامل هر روز به مصافها بزرگی باید تن دهد. ستم كشی عریان زنان در ایران و كشورهای اسلام زده و مذهب زده، گواه توحش عنان گسیخته است كه بر كل این جوامع میرود.
روز جهانی زن از این رو روزی است كه بخش عظیمی از جامعه اعلام میدارد كه بیحقوقی و ستم كشی بر زنان را متحمل نمیشود و جهت پایان دادن آن آماده است و در این روز با به میدان آمدن میلیونی، اتحاد و همسبتگی خود را به نمایش میگذارد.
در این روز باید همچون سخنگوی جنبش برابری طلب زنان در ایران به صف راهپیمایها و اعتراضات در اقصی نقاطع جهان پیوست و اعلام كرد رژیم اسلامی و ضد زن باید برود. باید اعلام كرد حجاب زنان موقوف! باید اعلام كرد دست مذهب از سر زنان باید كوتاه گردد. باید قوانین شریعه در همه جا ممنوع اعلام شود و دخالت مذهب در امور جامعه، دولت، سیستم قضایی و آموزش و پروش ممنوع اعلام گردد. و در یك كلام اعلام شود جامعه ای آزاد است كه آزادی زنان تامین و تضمین شده باشد!
 به اجتماع و راهپیمای روز جهانی زن در تورنتو بپیوندیم و صدای آزادیخواهی زنان  و مردان در ایران را به گوش همه آزادیخواهان جهان برسانیم.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن!
زنده باد آزادی و برابری!
زنده باد سوسیالیسم!
سرنگون باد جمهوری اسلامی!

زمان: شنبه ۷ مارس ۲٠٠٩٬ - ساعت ۱۱ صبح
مكان: ۲۵۲ بلور استریت غربی (St. George Subway Station )

حزب اتحاد کمونیسمكارگری – تشکيلات کانادا

۲ مارس ۲٠٠٩