گزارشی  از یک جلسه سخنرانی

پروین کابلی

  

روز 28 فوریه پروین کابلی به دعوت سازمان کشیک زنان در شرق در شهر لین شوپینگ سوئد سخنرانى کرد. این سمینار که با تم فرهنگهای مختلف و مبارزات برگزار شد٬ با سخنرانی پروین کابلی با عنوان مبارزه زنان در ایران، مبارزه ای برای آزادی و برابری است ادامه يافت.

پروین کابلی ابتدا به یک بررسی تاریخى از وضعیت زنان در ایران٬ قوانین مدنی و اجتماعی و تاثیرات آن بر زندگی زنان پرداخت. سپس به مبارزات زنان در در دوران جمهوری اسلامی پرداخت. مبارزه برای حقوق اجتماعی برابر، مبارزه برعلیه حجاب اجباری، مبارزه برعلیه خشونت های ناموسی، مبارزه برعلیه خشونت در خانواده، مبارزه برای برگزاری 8 مارس٬ از جمله نکاتی بود که در این سخنرانی مورد اشاره  قرار گرفت. پروین کابلی در پایان به اهمیت و جایگاه مبارزه زنان در جامعه ایران و تاثیرات آن بر زندگی زنان در منطقه اشاره نمود. وی گفت که "جامعه ایران در آستانه تغییراتی جدی قرار دارد  و یکی از نشانه های این تغییر مبارزه زنان برای برابری است. این مبارزه جایگاه ویژه ی در جامعه ایران دارد. باید اشاره کنم که منصور حکمت با اشاره به پتانسیل این جنبش است که میگوید انقلاب آتی ایران میتواند یک انقلاب زنانه باشد".

در بخش اول سخنان پروین کابلی قسمتهائی از فیلم تظاهرات زنان در سال 79 پخش شد و در پایان تصاویری از مبارزات زنان برعلیه آپارتاید جنسی در دوران جمهوری اسلامى بنمايش گذاشته شد. بخش پایانی این جلسه با بحث و سوالاتی در مورد چگونگی ارتباط با این جنبش و همبستگی با زنان ایران اختصاص پیدا کرد.