۸ مارس را به یک روز اعتراض گسترده علیه زن ستیزی، آپارتاید جنسی و بیحقوقی زن بدل کنیم

مردم آزادیخواه
از همه شما دعوت میکنیم که در تظاهرات لس آنجلس که برای اعتراض به حکومتهای زن ستیز اسلامی ایران و افغانستان فراخوان داده شده شرکت کنید.

آزادی زن و رفع کامل ستم بر زن از مهمترین وجوه آزادیخواهی انسان است که با مبانی ضد انسانی حکومتهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بیوقفه در جدال و مبارزه بوده است. این مطالبه انسانی در طول سالیان و در تداوم خود یکی از جبهه های اصلی مبارزه برای براندازی جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است. تقویت روز افزون جبهه آزادیخواهی و رفع ستم جنسی جایگاهی در جامعه ایران بدان بخشیده است که هر روز و هر لحظه به عمق  استیصال و عدم چاره اندیشی حکومت اسلامی برای مقابله با آن افزوده است. تا جایی که جمهوری  اسلامی ارکان وجودی حکومت خود را در تقابل با آن دستخوش  تهدید و مخاطره میبیند. روزی نیست که سران حکومت با اعتراف به این واقعیت سرسخت دچار کابوس نشوند و به انحا وسایل به دستورعمل جدیدی برای عقب نشاندن این جنبش انسانی متوسل نشوند.

توقف ستم بر زن در ایران و افغانستان امری ممکن و دست یافتنی است. مشارکت در پیشبرد منویات این امر انسانی مایه مباهات هرانسان شریفی است که وجود و حضور حکومتهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را دون شأن بشریت متمدن امروز میداند.

آدرس محل شروع راهپیمایی:
Pico & Westwood Blvd. West Los Angeles

زمان:
هفتم مارس، ساعت یک بعد از ظهر

زنده باد آزادی و برابری بی قید و شرط زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات آمریکا
٣ مارس ٢٠٠٩