تونی بلر و فنون پرورش ملاهای ماهر و بی خطر!

تونی بلر بعد از سیزده سال صدارت با ازدست دادن کرسی قدرت به نظر میرسد فرصت بیشتری بدست آورده تا بتواند عمیق ترو اساسی تردرخصوص خطراسلام افراطی درمملکتش چاره اندیشی کند! او هم اکنون به این نتیجه رسیده است که با صرف یک میلیون پوند میتواند در موطن خودش اسلام مدرن و ملای بی خطر پرورش دهد!
حمله به عراق٬ تباه کردن زندگی مردم آن سامان٬ میدان دادن به جمهوری اسلامی٬ توسری خوردن بیشتر دوستانِ " اصلاحاتی " و گردن کشیهای احمدی نژاد نه تنها چاره کارنبود بلکه کاررا به جاهای خیلی باریک کشاند! دود غلیظ حاصل از آتشهای مهیبی که درعراق موجد برپایی اش بوده اند مدتی است که دارد به چشم مردم اروپا هم میرود و هردم به ابعادش نیزافزوده میشود∙  طبق اطلاعات واصله جریان هوا هرروز دود و دم بیشتری را به جزیره بریتانیا میراند∙ مانده بودند که چاره کارشان چیست؟! تونی بلربالاخره این فکربکر به سرش آمد که باید به فکر فراوری ملای "غیر افراطی " و وطنی بود∙ مطابق تحقیقات گسترده و عمیق دانشگاه " چستر " در سیصد مسجد دربریتانیا تنها هشت درصد امامان این مساجد درآن مملکت به دنیا آمده اند و بسیاری از سخنرانیها درمساجد به زبانهای شرقی و بخصوص زبان اردو است∙ بر اساس همین تحقیقات٬ به این نتیجه رسیده اند که اگرملاها متولد خود انگلیس باشند و انگلیسی را تمام و کمال و بدون لهجه خارجی صحبت کنند٬ دیگر نمیتوانند به پای منبرنشینهایشان درخصوص بمب و انفجارات تعلیمات بدهند!
البته فراموش نباید کرد که قرارنیست این برنامه خودش را از وجود ملاهای مدرن بلاد اسلامی محروم کند! اتفاقاً الگوی ملا پروری مدرن دربریتانیا ازروی مدل گفته ها و افاضات شخص شخیص خاتمی درمقوله گفتگوی تمدنها کپی برداری شده! منتها میماند مشکل دست دادن ملاها به زنان که خاتمی نیزدچاراین مشکل میباشد! درخصوص حل این مسئله اول قراراست از آیت الله هایی نظیر صانعی و منتظری استفتا کنند تا به لحاظ شرعی مانع را برطرف نمایند∙ با فتوای این مراجع تقلید٬ دست دادن یک فرد مسلمان با یک زن درصورتیکه آن تماس خانه خراب کنِ پوست به پوست انجام نپذیرد بلامانع خواهد شد! ازاین نظرطراحان مد اسلامی که اخیراً جشنواره موفق مدهای اسلامیشان را درتهران برگزارنموده اند٬ قراراست طرح عباهای مخصوصی را بدهند که در طرف راست نزدیک به آستینش یک کیسه آویزان است و ملای مدرن درهنگام دست دادن به زنان فوری دستش را درداخل آن کیسه میکند و به هر زنی که خواست دست میدهد! مقررشد که پس از آن خاتمی یک سفر به لندن بکند و به همین شیوه به تعدادی ازخانمها دست بدهد٬ ازشان عکس بگیرند و بی بی سی با خیال راحت همه جا پخشش کند!
دربخش فرهنگی بی بی سی نیز بناست ازهمان محل یک میلیون پوند مترجمین ماهری تربیت شوند که افاضات مخمل قلم مسعود بهنود را با همان لحن مخملی به انگلیسی ترجمه نموده و توی گوش طلبه های مکتب اسلام مدرن فرو کنند∙ دروس فلسفی و حرفهای قلمبه سلمبه اش هم به عهده فیلسوف مدرن اسلام عبدالکریم سروش است که خودش اکنون مقیم آن دیار است و انگلیسی را هم بی لهجه مینویسد!
مدلهای مختلف ملاهای بی خطر٬ عرقچین بسرو داشداشه پوش با مهارت کامل در مبارزه  با افراطگرایی نیزجهت خنثی کردن نوع بن لادنی و خطرناکش که این روزها  تمرینهای بمب گذاریشان را درپاکستان شروع کرده اند٬ در نظراست از میان متولدین انگلیس به تعداد لازم بلافاصله درخط  تولید قراربگیرند∙ موفقیت این بخش از طرح جامع مقررشد با سرمایه گذاری کینگ عبدالله و شرکاء درعربستان سعودی تضمین شود! مشکل این بخش از طرح این است که مفتی و ملای مدرن و بی خطر درمیانشان هرچه بیشترمیگردند کمتر پیدا میکنند! حتی مفتی ها و ملاهای دولتی عربستان نیز تا آن درجه قابلیت مدنیت و مدرنیت ندارند که بعنوان مدلهای قابل اعتماد مورد استفاده قرار گیرند! تنها یکی دو نفر درمصر یافته اند که آنها نیز با استانداردهای یک کشور مدرن٬ نیمه افراطی محسوب میشوند! اعتمادی به اشان نیست∙ ممکن است وسط کار دست به افراطیگری بزنند و تعلیمات  منفجره اسلامی در دروسشان بگنجانند! بنا براین الگوی این طرح نیزهمان خاتمی است منتها با عرقچین و داشداشه!
فعلاً درمجلس عوام حکومت فخیمه بحث است که آیا یک میلیون پوند برای خرج و مصارف اسلام بی بمب کافیست یا اینکه ده میلیون دلاراز آمریکا کمک بگیرند با این شرط که اجرای این طرح جامع در صورت موفقیت درآمریکا نیز دنبال شود!  البته مرغوبیت بالای این محصولات گارانتی است و سه ماه پس ازفراوری اولین ملاهای ماهر و مبارزعلیه افراط گرایی٬ درصورت شنیده شدن هرگونه صدای مهیبی در خیابانها و متروهای سراسرانگلیس قراراست اول تونی را درازش کنند∙
نا گفته نماند که این بودجه به دنبال انتشار گزارشی اعلام شد که به سفارش دولت بریتانیا تهیه شده  و در آن آمده که " باز نگری واحدهای دروس اسلامی و همچنین گسترش آنها در دانشگاهها به مقابله با افراط گرایی دراین کشورکمک موثرتری میکند"∙ بدین لحاظ در نظر دارند که در متن قرآن و احادیث نبوی یک بازبینی جدی به عمل بیاورند٬ آیه ها و دروس خطرناک و دردسر آفرینش را حذف کنند!  آگاهان پیش بینی میکنند که تنها کمتر ازپانزده درصد آیه های قرآن و مضامینِ دروس اسلامی دراین بازبینی جان سالم بدرخواهند برد و چون ملاها متولد انگلیسند و بجز انگلیسی زبان دیگری نمی فهمند٬ احتمال قوی دارد تصمیم بگیرند تا از ترجمه نوشته های مخملی مسعود بهنود بجای آیه ها و دروس افراطی و خطرناک قالب کنند تا از حجم قرآن و دروس اسلامی کاسته نشود!
باز هم این کمونیست کارگریها بگویند که اسلام مدرن و بی خطر بشو نیست! آخر شما از تونی بلر هم بهتر میدانید؟! انگار آوازه اش به گوش شما نرسیده! آدمی که از روی سر یک میلیون معترض و مخالف در همان لندن پرید و شیرجه زد وسط عراق و دمکراسی اسلامی به این خوشگلی آنجا درست کرد که دارد تیک تاک مثل ساعتِ روی بمب ساعتی کار میکند∙ آدمی که اسلافش در حکومت فخیمه از پرورش دهندگان انواع ملاهای حنبلی و شافعی و مالکی و اثناعشری بوده اند!
نوع خطرناکش را خودشان پروردند٬ نوع بی خطرش را هم بلدند بپرورند! قبول ندارید؟! بایستید کنار تماشا کنید!
خبر از بی بی سی با عنوان " امامان مساجد بریتانیا مهارت کافی برای مبارزه با افراط گرایی ندارند"∙   

 

Saeed_modanlou@yahoo.com