کارگران ایران خودرو خواهان آزادی فوری منصور اسانلو شدند

دوستان و همکاران گرامی
منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی توسط چند ناشناس ربوده شد.
 حامیان سرمایه دارن همچنان به سنگر مبارزان راه آزادی حمله می کنند. اینک بعد از دستگیری دانشجویان آقای  منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد را در روز روشن دستگیر می کنند. حمله به اسانلو حمله به کارگران می باشند. حمله به اسانلو حمله به سندیکا می باشد. حمله به سندیکا حمله به تشکلهای مستقل و آزاد کارگران می باشد. کارگران در مقابل این تجاوز آشکار به حقوق خود ساکت نخواهند نشست. ما جمعی از کارگران ایران خودرو دستگیری آقای اسانلو و همه دانشجویان را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر دستگیر شدگان می باشیم.
جمعی از کارگران ایران خودرو
20/4/86 kcokar@yahoo.com