هشدار!
جان عزیز محمود صالحی در خطر است!

بنا به اخبار و گزارشات منتشر شده از درون و بیرون زندان سنندج در چند روز اخیر محمود صالحی از چهره های سرشناس جنبش کارگری، از رهبران کارگران خباز سقز و عضو رهبری تشکلهای آزاد کارگری که تنها و فقط "جرمش" شرکت در مراسم اول مه، روز جهانی کارگر و کیفر خواست علیه نظام ضد انسانی سرمایه داریست، با تنی رنجور و بیمار و درحالیکه هردو کلیه هایش بر اثر شکنجه و شرایط غیر انسانی زندان حکومت اسلامی در سالها پیش و طی 2 ماه گذشته از کار افتاده اند، در چند روز اخیر بر اثر فشارهای فوق تحمل انسانی در زندان به  حالت اغما فرو رفته او را به بیمارستان توحید سنندج منتقل کرده و در آنجا یکی از پزشکان مزدور حکومتی نامه سلامت و ترخیص و عودت محمود را از بیمارستان به زندان صادر نموده است !!!!

این زنگ خطر جدی و هشدار دهنده است. مرگ هر آن زندگی و جان عزیز محمود را تهدید می کند! این جنایت جمهوری اسلامیست! این کارنامه سیاه آدمکشان حرفه ای و سگهای قلاده به گردن سرمایه و اسلام و خداست. تهاجم حکومت جنایتکار اسلامی به جنبش کارگری و رهبران آن باید محکوم و متوقف گردد. ما جوانان آزادیخواه قویا خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی و انتقال او به بیمارستان و مراکز درمانی مناسب هستیم! ما خواهان برداشتن فشارهای حکومتی و پلیسی از روی کارگران سنندج از جمله شیث امانی و صدیق کریمی هستیم. ما آزادی فوری منصور اسانلو را از چنگال آدم ربایان حکومتی خواستاریم. ما خواهان آزادی همه دستگیر شدگان اخیر و رهبران جنبش دانشجویی هستیم. ما خواهان توقف فوری و بلادرنگ سرکوب و ضرب و شتم و بازداشت زنان هستیم.
ما اکیدا جمهوری اسلامی را مسئول جان و سلامت محمود صالحی میدانیم. سران قاتل و دزد حکومت اسلامی در این زمینه باید جوابگو باشند و بدانند دیر نیست آن روزی که در دادگاههای علنی و مردمی به جرم قتل و جنایت علیه زندگی و انسانیت محاکمه شوند!

جوانان، زنان، انسانهای آزادیخواه و برابری طلب!
برای آزادی، برای رفاه و عدالت، برای لغو هرگونه زندان و شکنجه، برای نابودی هرگونه عقب ماندگی و فساد، برای رهایی زنان از آپارتاید جنسی تحت قوانین وحشیانه اسلامی و برای ایجاد یک زندگی شایسته و در خور انسان مدرن امروزی، با تمام توان همه با هم متحد شویم! بپا خیزیم! اجازه ندهیم مشتی اوباش و مفتخور و جنایتکار مذهبی و خرافاتی بیش از این تحقیرمان کنند!
به تمام سازمانهای کارگری، به همه سازمانهای مدافع حقوق انسان! خطاب ما به شماست. بدانید که امروز جنبش کارگری، آزادیخواهانه و برابری طلبانه ما در ایران محتاج و نیازمند حمایت بیدریغ شماست. ما مصرانه از شما می خواهیم برای نجات جان محمود صالحی از فعالین و رهبران جنبش کارگری، برای آزادی منصور اسانلو و همه دستگیر شدگان اخیر، برای پایان دادن به فشار و ارعاب حکومت آپارتاید جنسی علیه زنان و... به حکومت جهل و جنایت اسلامی اعتراض کنید.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی، زنده باد برابری و رفاه!
نابود باد جمهوری اسلامی!

25/4/86
(جوانان آزادیخواه کرمانشاه )