فرصت کوتاه است!
محمود صالحی در آستانه مرگ است!
برای نجات جان محمود صالحی باید سریعا دست به کار شد!

بنا به اخبار دریافت شده محمود صالحی در شب پنجشنبه ۲۲ تیر ماه در زندان سنندج با تشدید وخامت وضعیت تنها کلیه اش به حالت اغما فرو می رود. مسئولان رژیم او را در حالت بیهوشی به بهداری زندان و سپس به بیمارستان توحید در سنندج منتقل میکنند. اما علیرغم توصیه پزشکان مجددا او را به زندان سنندج برگردانند. رژیم اسلامی در صدد اجرای سیاست آدمکشانه خود در قبال این فعال کارگری است. نتوانستند اراده این فعال کارگری را در هم بشکنند، میخواهند نابودش کنند. گفته اند "آنقدر نگهش میداریم تا بمیرد."

کارگران، مردم آزادیخواه

فرصت کوتاه است. محمود صالحی در آستانه مرگ است. برای نجات جان محمود صالحی باید سریعا دست به کار شد. نقش اصلی در نجات جان محمود صالحی بر دوش کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب سنندج است. باید با تجمع در مقابل زندان سنندج، تجمع در مقابل فرمانداری و دستگاه قضایی رژیم در سنندج خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی شد. در این شرایط تنها و تنها یک اعتراض گسترده و متحدانه قادر به نجات محمود صالحی خواهد شد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی تشکل ها و اتحادیه کارگری در سطح بین المللی میخواهد که در ادامه فعالیتهای تاکنونی خود برای آزادی محمود صالحی یک اعتراض سراسری و هماهنگ را در دستور کار خود قرار دهند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی فعالین و رهبران سوسیالیست و رادیکال کارگری، از تمامی فعالین جنبشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه انتظار دارد که متحدانه برای نجات جان محمود صالحی دست به کار شوند. رژیم اسلامی را باید وادار به عقب نشنینی کرد. محمود صالحی باید آزاد شود!

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۵ ژوئیه ۲۰۰۷- ۲۴ تیر ۱۳۸۶