اخبارى از اعتراض
کارگران پالايشکاه اصفهان

بنا به خبر دريافتى٬ روز يکشنبه فردى از تهران که ظاهرا مسئول مالى پایشگاه است به اصفهان سفر کرد و در پالایشگاه و ميان کارگران حضور یافت. سفر مسئول امور مالی بخاطر اعتراضات کارگران بود که در ساعات اضافه کاری در اعتصاب به سر بردند و سرکار حاضر نشدند. وی در میان کارگران ابتدا شروع به تملق گوئى و توضيح موقعیت آنها کرد و عنوان میکند من آمده ام مشکلات شما را حل کنم. در پاسخ کارگران خواستهای خود را اعلام کردند و ايشان چیز تازه ای نداشتند که بگويند. صرفا گفت آمده که به کارگران بگويد باید به همین قانع باشند!

کارگران خواستهای خود را مبنی بر امکانات بیشتر در محل کار٬ افزایش حقوقها٬ و پرداخت یک نیم برابر حقوق در ساعات اضافه کاری را مجددا طرح کردند و همينطور در باره رفتار نامناسب پیمانکاران نارضايتى خود را اعلام کردند. مامور مالى هم اعلام کرد که سخنان شما را شنیدم و به  تهران برميگردم و بررسی میکنم و سریع به شما اعلام خواهم کرد که پاسخ ما چیست.

بعد از دو روز ایشان زحمت کشیده و به کارگران اعلام کرده است که هیچ کاری از دست ما ساخته نیست! برای اینکه شما وقتی قرارداد بسته اید باید دقت میکردید که در آن چى نوشته شده است و تا اتمام قرارداد باید به همین رضایت بدهید!

لازم به ذکر است که اکثریت کارگران تا پایان امسال قرارداد دارند و کارگران می دانند سیاستی که پشت این پاسخ است بعید نیست به عدم تمديد برخى قراردادها و حتى اخراج منجر شود.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٨ فوریه ٢٠٠٩ – ٣٠ بهمن ١٣٨٧