ایران خودرو؛
موفقيت اعتراض کارگران ایتکوپرس!

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام روز چهارشنبه 16/11/87 پس از حدود دو هفته پیگیری و اعتراض مداوم 1700 کارگر سایتهای یک و دو ایتکوپرس٬ مبالغ دستمزد و اضافه کاری کارگران مربوط به دیماه گذشته که مبلغی بیش از 550 میلیون تومان بود به حساب کارگران واریز شد. کارگران اعلام کرده بودند در صورت عدم دریافت دستمزدهایشان کار را تعطیل و دست به اعتصاب خواهند زد.

يک مسئله ديگر در ايتکوپرس بن هاى پرداخت نشده است. 1700 نفر کارگران سایت یک و دو ایتکوپرس بن های خواروبار خود را به مدت 4 ماه؛ مربوط به ماههای مهر، آبان، آذر و دیماه 87 را دریافت ننموده اند. قبل ازاین هر ماهه مبلغ 30 هزار تومان بابت بن تهیه خواروبار به حساب کارگران واریز می شد. بنا به گفته یکی از مسئولین مالی ایران خودرو بن های 4 ماهه پرداخت نشده کارگران سایت یک و دو ایتکوپرس مبلغی بیش از 200 میلیون تومان است که تا این لحظه مسئولین ایران خودرو آن را بالا کشیده اند. این در شرایطی است که تاخیر در پرداخت دستمزدها، افزایش فشار و شدت کار و تحمیل انواع بیحقوقی٬ کارگران و خانواده هایشان را در محاصره فشارهای روزافزون مالی و فقر و گرسنگی بیشتر قرار داده است.

کارفرمايان ايران خودرو با اتکا به گرو گرفتن معيشت کارگران و دزديدن نان سفره خالى شان و همينطور اخراج مرتب کارگران قديمى تلاش دارند کارگران را به سکوت بکشانند و آنها را برده وار و با شرايط کار پادگانى در خدمت سود سرمايه شبانه روز بکار گيرند. تعویق 15 روزه پرداخت دستمزدهای دیماه، تنزل کیفیت غذای روزانه کارگران، قطع بن های خواروباری که قبلا ماهیانه به کارگران پرداخت ميشد٬ و همچنین افزایش شدت کار کارگران سایتهای یک و دو ایتکو که قبلا در هر ساعت هر دو نفر 60 قطعه پرسى تحویل می دادند و حالا بایستی همین دو نفر در هر ساعت 300 قطعه کار تحویل دهند٬ همه تلاشهائى براى تشديد استثمار و به بند کشيدن تمام عيار کارگران است. این سیاستهای ضد کارگری توسط دادفر مدیر ایتکو پرس و بلورى مدير توليد و مهندسين مزدورشان پيش برده ميشود. کسانى که بقول کارگران از صبح تا شب مشغول دزدی و اختلاس اند. با اينحال اعتراض متحد کارگران از دادفر تا بلورى و ديگران را دست پاچه کرده بود. بلوری مدیر تولید و مزدور منفور سرمايه دراينروزها که از خشم و اعتراض کارگران بشدت ترسیده بود٬ مرتب به کارگران وعده ميداد و تقصيرعدم پرداخت بموقع دستمزد دیماه کارگران را به گردن شرکت ساپکو می انداخت که طلبهایشان را بموقع نداده است!

عليرغم مانورهاى نخ نماى حضرات٬ کارگران با اعتراض جمعى موفق شدند که حقوق پرداخت نشده شان را بگيرند و کارفرماها را وادار به عقب نشينى کردند. کارگران از تلاش جمعى و موفقيت خود خوشحالند و خبر واریز شدن دستمزدهای ناچیزشان در سالنهای تولید دهان به دهان می چرخد.

سایت یک و دو ایتکو پرس از مجموعه های پرسی مهم ایران خودرو است که در این دو مرکز بیش از 1700 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با دستمزدهای پايه 219 هزار تومانی در شیفتهای سنگین و فشرده شبانه روزی مشغول به کارند.

حزب٬ موفقيت کارگران ايتکوپرس را در گرفتن گوشه ناچيزى از حقوق حقه خود از حلقوم اين سرمايه داران دزد تبريک ميگويد و کارگران را به تقويت اتحاد و مبارزه هماهنگ براى نقد کردن بن هاى عقب افتاده و ديگر خواستهاى پايه اى که سنتا در اعترضات و اعتصابات ايران خودرو طرح شده است دعوت ميکند. زنده باد کارگران ايران خودرو!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ بهمن ١٣٨٧ – ٩ فوريه ٢٠٠٩