کشمکش کارگران پالايشگاه اصفهان برسر حقوق و مزايا
اعتصاب دو روزه در ساعات اضافه کارى

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران پالايشگاه اصفهان مدتى است برسر حقوق و مزايا و شرايط کار با کارفرما کشمکش دارند. اعتراض کارگران برسر پايه حقوقى پائين و ميزان دريافتى ساعات اضافه کارى است که از نظر مالى براى کارگران مقدار ناچيزى است. کارگران به سطح پائين حقوقها معترض اند و خواهان تغيير در سيستم حقوقى هستند. اين درعين حال اعتراضى به شرکتهاى پيمانى هم هست که ايجاد و فعاليت آنها با حمله به سطح معيشت کارگران همراه بوده است. 

کارگران دراين هفته طى ابتکارى جديد ابتدا خواستهايشان را روى تابلوى اعلانات نوشتند و فشار بر کارفرما را شروع کردند. بالاخره ديروز شنبه ١٩ بهمن ماه٬ کارگران مکانيک در قسمت آيزوماکس جمع شدند و با پيمانکار بحث و مذاکره کردند. کارگران مکانيک دراين نشست اعتراضات خود را بيان کردند اما به هيچ دستاوردى نرسيدند. 

کارگران مکانيک در اعتراض به اين وضعيت ديروز شنبه هيچکدام ساعات اضافه کارى را در پالايشگاه نماندند. قابل ذکر است که کارگران پالايشگاه روزانه ٢ ساعت ملزم به اضافه کارى هستند. اما کارگران مکانيک بعنوان اعتراض دسته جمعى کار را خواباندند و کلا سايت را ترک کردند. امروز يکشنبه ٢٠ بهمن اعتراض کارگران ادامه پيدا کرد.  کارگران مجددا امروز يکشنبه دسته جمعى ساعات اضافه کارى را کار نکردند. کارفرما تلاش کرد با "فراخوان" به کارگران آنها را سرکار برگرداند اما با امتناع کارگران اعتصابى روبرو شد و کارگران دسته جمعى در ساعات اضافه کارى پالايشگاه را ترک کردند. کارفرما دست پاچه شده است و به عناوين مختلف تلاش دارد مقاومت کارگران را درهم بشکند و کارگران نيز تلاش دارند بصورت دسته جمعى بر خواستهايشان تاکيد کنند.

لازم به ذکر است که نيروهاى پالايشگاه شامل کارگران تنظيفات٬ کارگران مکانيک يک و دو٬ استادکارها٬ تکنيسين ها٬ مهندسين و سوپروايزرها هستند. پايه حقوقى کارگران تنظيفات ٢٢٧ هزار تومان است. کارفرماى پيمانکار بخشى از حقوق اين کارگران را زير بخش "مزايا" برده که هر وقت دلش خواست آن را ندهد و يا دلبخواهى کسر کند. همينطور پايه حقوقى کارگران مکانيک يک و دو به ترتيب ٣۵٠ هزار تومان و ٣٠٠ هزار تومان است.

اعتراض کارگران پالايشگاه نفت اصفهان به حقوقهاى ناچيز٬ اعتراض به سيستم حقوقى برده وار و عملکرد شرکتهاى پيمانى و تلاش براى افزايش دستمزدها که خواستى عمومى ميان کارگران است کاملا برحق و شايسته حمايت وسيع است. همينطور رويه اعتراض جمعى کارگران و تداوم اتکا به مجمع عمومى ميتواند ضامن حفظ و تقويت اتحاد کارگران و پيروزى مبارزه برحق شان باشد. کارگران بايد با اتکا به قدرت متحدشان براى افزايش دستمزدها٬ بهبود شرايط کار٬ کوتاه کردن دست شرکتهاى برده دارى پيمانکارى٬ موظف کردن شرکت نفت به استخدام مستقيم کارگران و تعهد به سيستمى حقوقى اى که کارگران آن را پذيرا باشند٬ و تلاش براى جلب حمايت کارگران از جمله کارگران ساير بخشهاى پالايشگاه گام بردارند.

حزب٬ براى مبارزه و تلاش برحق کارگران پالايشگاه نفت اصفهان آرزوى موفقيت ميکند و کارگران بخشهاى مختلف در اصفهان و سراسر کشور را به حمايت از اين اعتراض دعوت ميکند.  

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٠ بهمن ١٣٨٧ – ٨ فوريه ٢٠٠٩