اشغال کارخانه توسط کارگران اوکراین!
کارگران در جواب به کارفرما فورا شورای خود را تشکیل دادند!

امروز ساعت 9.30 بیش از 300 کارگر مجتمع کرسون در اوکراین، ساختمان اداری مجتمع را به اشغال درآوردند. خواسته های کارگران پرداخت حقوقهایشان و دولتی کردن مجتمع بدون پرداخت خسارت به کارفرما است. کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواسته هایشان مجتمع را ترک نخواهند کرد. در طول اشغال هیچ کارگری مجروح نشد. کارگران بلافاصله "شورای کارگری"  تشکیل دادند.  پلیس هنوز به محل کارخانه نیامده است.

شورا در حال حاضر جلسات خود را در دفتر رئیس امور تکنیکی کارخانه برگزار میکنند. لئونید نیمچینف، رئیس شورای کارگری میگوید که اقدامات مشابه باید در سایر کارخانجات در اوکراین صورت بگیرد و از همه خواسته است که حمایت خود از کارگران کرسون و همدیگر نشان دهند. نیمچینف بزودی برای کارگران اتوبوسرانی لویو و سایر کارخانجات سخنرانی خواهد کرد.

عمده خواسته های کارگران بقرار زیر است:
پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران (نزدیک به 4.5 میلیون ارز اوکراينی)
دولتی شدن کارخانه بدون پرداخت خسارت به کارفرما
تولید و توزیع وسایل و ماشین آلات کشاورزی تحت حفاظت دولت
کارگران اعلام کرده اند که درصورتیکه خواسته هایشان برآورده نشود به اشکال رادیکال تربه مبارزه خود ادامه میدهند.

اطلاعات در مورد زمینه تاریخی اعتراض کارگران:
روز 2 فوریه 2300 کارگر مجتمع مهندسی کرسون مبارزه خود علیه پرداخت نشدن حقوقهای خود که از ماه سپتامبر2008 پرداخت نشده و همچنین علیه اقدامات کارفرما که به تخریب کارخانه منجر میشود آغاز کردند. در یکی از نشستهای بین مسئول کارخانه خانم پوگاچوا، و کارگران، پوگاچوا اعلام کرد که کارفرما قصد حفظ و نجات کارخانه را ندارد. مسئول کارخانه خطاب به کارگران گفت: "چرا آنقدر خودتان را به این کارخانه میچسبانید؟" پس از این نشست کارگران طی برگزاری یک جلسه در مقابل درب ورودی کارخانه، شورای خود را تشکیل دادند و نیمچینف را بعنوان نماینده خود انتخاب کردند که مذاکرات با مسئولین مربوطه را دنبال کند.