برای توجیه مواضع پرو اسرائیلی به منصور حکمت آویزان نشوید!
آذر ماجدی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری دائما سیاست های راست و غیر کمونیستی "حزب کمونیست کارگری" (ح ک ک) را مورد نقد قرار می دهد. اخیرا در مورد قتل عام غزه حميد تقوائى ليدر اين حزب مواضعی به شدت راست و ضد انسانى اتخاذ کرد. مواضع رهبری این حزب طی دو سه سال اخیر بیشتر و بیشتر مواضع این حزب را در کنار مواضع پرو اسرائیلی قرار داده است. قتل عام مردم بيدفاع و گرسنه غزه موجب بلوغ باورنکردنى اين مواضع شد. ما بارها به آنها در این باره هشدار داده ایم. بخشی از رهبری و کادرهاى ح ک ک در پاسخ به نقد ما کوشیدند که با آویزان شدن به منصور حکمت گریبان خود را از نقد ما خلاص کنند و اعلام کردند که "به منصور حکمت هم می گفتند پرو اسرائیل."

همانگونه که در بیانیه اخیر حزب درباره نقش و جایگاه منصور حکمت اشاره کرده ایم، موقعیت و جایگاه منصور حکمت در جنبش کمونیستی و اپوزیسیون بصورتی است که هر جریانی بشیوه ای می کوشد موقعیت خود را در عرصه سیاست و جامعه در قبال او مشخص کند. تا آنجا که به احزاب موسوم به کمونیست کارگری برمی گردد، اینها در حالی که هر روز با قدم های سریعتر از منصور حکمت عبور می کنند، اما هر زمان که راست روی هایشان نقد و افشاء می شود، سعی میکنند خود را به منصور حکمت آویزان کنند. مورد اخیر یکی از این موارد است.

رژیم اسلامی در بحبوحه کشتار سال های 60 گفت که رهبر اتحاد مبارزان کمونیست با یک یهودی در انگلستان رابطه داشته است و لذا صهیونیست است. این اراجیف رژیم بموقع جواب گرفت. سپس یک نشریه فارسی زبان در کانادا، پس از استعفای برخی از کادرهای حزب در سال 1999، بر مبنای لجن پراکنی های جریان مقدم – آذرین به حزب اتهام پرو اسرائیلی بودن زد که با اقدامات محکم و قاطع حزب سریعا از درج این اتهام پوزش خواست.

رژیم اسلامی و برخی جریانات فرقه ای بعضا پای از گلیم خود فراتر گذاشته اند و مذبوحانه کوشیده اند به منصور حکمت و یا حزب کمونیست کارگری در زمان حیات وی اتهام پرو اسرائیلی بزنند. این اتهامات سریعا و قاطعانه از طرف خود منصور حکمت و حزب پاسخ گرفته و خاموش شده است. مواضع منصور حکمت و حزب او آن چنان روشن در دفاع از مردم فلسطین و در محکوم کردن کشتار و جنایات اسرائیل است که بنی بشری نمیتواند بر مبنای مواضع او و حزب کمونیست کارگری دوران او چنین اتهاماتی را طرح کند.

اما حزب دگردیسی شده تحت رهبری حمید تقوایی سیاه روی سفید در دفاع از اسرائیل نوشته است. تزهاى او در مورد اين کشتار وحشيانه را هيچ جراحى نميتواند از تزهاى ناسيوناليستهاى دو آتشه طرفدار اسرائيل تفکيک کند. زمانی که ما هنوز در رهبری حزب بودیم از درون، این سیاست ها و مواضع را نقد و در نتیجه تعدیل می کردیم. یکی از مباحث داغ و مشاجرات ما با رهبری فعلی حزب دقیقا بر سر مواضع حمید تقوایی بر سر مساله فلسطین و نزدیکی مواضع او به قطب تروریسم دولتی بود. کسی که با لحن تمسخر آمیز درباره کشتار مردم غزه و بیش از 300 کودک، از ما می پرسد که چرا علیه دولت اسرائیل موضع می گیرید، "مگر حزب کمونیست کارگری اسرائیل هستید؟" یا "اومانیسم تان گل کرده است؟" جایی برای دفاع از موضع خود باقی نگذاشته است. رفتن به کنج "خارج از متن از حمید تقوایی نقل قول آورده اید" این ننگ را پاسخ نمی گوید. این حزب اکس مسلم است و روز به روز مواضعش پرو اسرائیلی تر می شود. راستش انسان از وفور نقل قول در مضیقه می افتد. حمید تقوایی در مورد حماس کاسه داغ تر از آش دولت اسرائیل شده است. توجیهات ایشان در حمله به غزه تفاوت چندانی با توجیهات سخنگوی وزارت دفاع یا وزیر امور خارجه اسرائیل ندارد. اوباما با انسانیت بیشتری از حمید تقوایی از کشتار غزه یاد کرد.

ما یک بار به رهبری حزب "حکمتیست" گفتیم "منصور حکمت را راحت بگذارید!" اکنون باید همین را در رابطه با ح ک ک اعلام کنیم. شما مختاريد هر موضعى که مايليد بگيريد. مختاريد "کمونيسم" تان را بحدى از انسانگرائى و حقيقت جوئى تهى کنيد که با کشتار مردم بيدفاع و غير نظامى و کودکان مانند پشه برخورد کنيد. اما برای توجیه اين سياستهاى ضد انسانى حق نداريد به منصور حکمت آویزان شوید. مواضع منصور حکمت مایه افتخار کمونیست هاى کارگرى و انسان دوستان و آزادیخواهان جهان است. شما حزب اکس مسلم هستيد. سیاست ها، مواضع و روش های شما هیچ ربطی به منصور حکمت و کمونیسم کارگری ندارد. با آبروی منصور حکمت برای توجیه مواضع پرو اسرائیلی خود بازی نکنید! *