اعتراض کارگران رایان سایپا!

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران رایان سایپا هنوز بن های گوشت و خواربار ماهیانه خود مربوط به دیماه را دریافت ننموده اند. این در حالیست که کارگران این مرکز تولیدی هر ماه بن کمک غیر نقدی خود را دریافت می کردند. این بن ها شامل 2 کیلو گوشت منجمد و چندین کیلو حبوبات است که کارگران با ارائه بن ها به فروشگاه داخلی رایان سایپا این مواد غذایی درجه چندم را تهیه می نمودند. این میزان ناچیز حداقل گوشه کوچکی از سفره های خالی خانواده های کارگری را پر میکرد که هم اکنون مسئولین رایان سایپا از پرداخت این حداقل ناچیز هم به انحا مختلف طفره میروند. همينطور در دو هفته اخیر دو نوبت غذای گوشت و مرغ از برنامه غذایی کارگران سایتهای یک و دو ایتکو پرس ایران خودرو نیز قطع شده و کیفیت غذای کارگران را به شدت تنزل داده اند.

در چند روز اخیر کارگران در دسته های 20 تا 30 نفره به این اقدام ضد کارگری کارفرما شدیدا اعتراض نموده اند. مسئولین رایان سایپا در جواب کارگران معترض گفته اند: "این مشکل بعلت تعویض قرارداد با شرکت پیمانکاری می باشد که خواربار ماهیانه کارگران را تامین میکرد". بدنبال اعتراض کارگران از جانب مسئولين وعده هائی داده شده اما از عمل خبری نیست!

رایان سایپا واقع در جاده مخصوص کرج یکی از زیر مجموعه های صنعتی مهم شرکت سایپا با بیش از 1200 کارگر قراردادی است که بیش از 800 نفر از این کارگران دارای قراردادهای سفید امضا با شرکت پیمانکاری با پایه دستمزد 219 هزار تومانی می باشند و در دو شیفت سنگین و فشرده کاری از 7 صبح تا 4 عصر و از 4 تا 30/12 نیمه شب مشغول به کارند.

یورش به غذا و سفره خالى کارگران و خانواده های محرومشان از جانب سرمایه داران مفتخور و حکومت اوباش اسلامی دور دیگری از تلاش این انگلهاى ضد جامعه برای کسب سود بیشتر و انباشته تر کردن حسابهای بانکیشان است. اين منطق ساده سرمايه دارى است؛ براى تامين سود بيشتر بايد به طبقه کارگر فقر بيشترى تحمیل کرد. سرمايه دارى همين است٬ اسلامى و غير اسلامى آن فرق نميکند. فقر و فلاکت و بيمارى و گرسنگی و مرگ و میر کارگران و خانواده هایشان پشت سکه تشديد استثمار و توحش سرمايه است.

طبقه کارگر بايد در مقابل برنامه فقر و فلاکت سرمايه داران و دولت مرتجع اسلامى شان برنامه رفاه همگانى را بگذارد. نميتوان هم گرسنه بود و هم هفت روز هفته از بوق سگ تا نيمه شب کار کرد. حزب٬ کارگران بخشهاى مختلف مجموعه صنعتى ايران خودرو را به مقابله با دست درازى سرمايه داران به سفره هاى خالى شان و هماهنگ کردن اعتراضات در واحدهاى صنعتى دعوت ميکند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣ بهمن ١٣٨٧ – ٢٢ ژانويه ٢٠٠٩