اطلاعیه پایانی
پلنوم چهارم حزب اتحاد کمونیسم کارگری

پلنوم چهارم حزب اتحاد کمونیسم کارگری طی سه روز از تاریخ ٢۴ تا ٢۶ ژانویه با شرکت اکثریت اعضای کمیته مرکزی و تعدادی از کادرها، بعنوان ناظر، برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان سوسیالیسم و منصور حکمت کار خود را آغاز کرد. ابتدا آئین نامه تصویب و هیات رئیسه انتخاب شد. سپس دستور جلسه بدینقرار به تصویب رسید:

١- افتتاحیه٬
٢-  اوضاع سیاسی بین المللی و ایران٬
٣- گزارش و بررسی عرصه های مختلف فعالیت حزبی در فاصله دو پلنوم و بحث پيرامون گزارش٬
۴- قطعنامه ها:
١-۴ روش برخورد سیاسی ما به "حزب کمونیست کارگری و "حزب کمونیست کارگری- حکمتیست"، ٢-۴ درباره عملکرد "کميته هاى کارگرى" و تاکیدی مجدد بر ايجاد تشکلهاى توده اى کارگرى،
٣-۴ درباره سندیکالیسم٬
۴-۴ بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری درباره نقش و جایگاه منصور حکمت٬  
۵- اولویت های سیاسی و فعالیت های آتی حزب؛
- جنبش کارگری و جهت گیری اساسی ما٬  
۶- انتخابات
٧- اختتامیه .

در مبحث افتتاحیه علی جوادی به اوضاع بین المللی و بحران جهانی سرمایه داری پرداخت. وی اشاره کرد که شرایط بشدت تغییر یافته است و ما به پایان یک دوره رسیده ایم. دوره ای که با تهاجم ریگان و تاچر آغاز شد، سقوط بلوک شرق و تهاجم وحشیانه سرمایه داری به طبقه کارگر، آزادیخواهی و کمونیسم اوج آن بود و بحران عمیق و گسترده سرمایه داری نقطه پایان آن است. او اشاره کرد که شرایط بیش از هر زمان برای تعرض و عمل مستقیم کمونیستی مهیا است .

سپس پلنوم به بحث درباره جوانب مختلف این مبحث پرداخت. طی مباحث بر این نکته تاکید شد که باید ویژگی ها و اهمیت شرایط کنونی را برای مبارزه کمونیستی دریافت. اشاره شد که مبارزات  طبقه کارگر جهانی پشتوانه ای برای مبارزه طبقه کارگر و کمونیسم در ایران برای کسب قدرت سیاسی است. بر نقش حزب بعنوان حزب کمونیستی کارگری که سنت منصور حکمت را دنبال می کند در این شرایط، بویژه در ایران، تاکید شد.
 
دستور بعدی به گزارش فعالیت های حزب در فاصله دو پلنوم اختصاص داشت. مسئولین هر عرصه گزارش خود را به پلنوم ارائه دادند و در مورد نقاط ضعف و قدرت حزب در هر عرصه صحبت و توجه حزب را به ملزومات رفع نواقص جلب کردند. رفقا نسرین رمضانعلی در مورد کمیته سازمانده، سیاوش دانشور در مورد تبلیغات، آذر ماجدی تشکیلات خارج کشور، سیروان قادری دفتر حزب در دفاع از حقوق پناهندگی، شهلا نوری مالی، مجید پستانچی در مورد وب سایت حزب و کمیته آی تی و مریم کوشا کمیته روابط بین الملل به پلنوم گزارش دادند . .

نسرین رمضانعلی بر گسترش نفوذ حزب در میان فعالین کارگری و کارگران رادیکال – سوسیالیست تاکید گذاشت. وی گفت که این فعالین کارگری بر این نظر اند که حزب به روشنی دارای نفوذ است، اما باید این نفوذ گسترش یابد. نسرین رمضانعلی همچنین اشاره کرد که مساله ارتباط گیری با مشکلاتی روبرو شده است که باید در جهت رفع آنها سریعا اقدام شود. حزب در چند مبارزه کارگری دخالت فعال داشته است و نقش حزب در پیشبرد این مبارزات و احساس مسئولیت بالای حزب برای حفظ امنیت فعالین موجب توجه بیش از پیش فعالین به ما شده است. این احساس مسئولیت و عدم سکتاریسم دو فاکتور مهم در جلب فعالین کارگری به حزب است .  طرح مساله کنترل کارگری از جانب حزب به بحث عمیق و گسترده ای در جنبش کارگری دامن زده و رهبران کارگری بسیاری را بخود جلب کرده است. مباحث و نقد حزب در مورد نهاد های کارگری که در خارج محیط کار شکل گرفته اند تاثیر مثبتی در میان فعالین کارگری داشته است. نسرین رمضانعلی در انتها اشاره کرد که ما احتیاج داریم نیروی بیشتری را بر این عرصه از فعالیت متمرکز کنیم. مشکلات و کمبود های مالی حزب نیز یک مانع جدی در گسترش نفوذ حزب در میان نه تنها جنبش کارگری، بلکه جنبش های اجتماعی رادیکال دیگر است .

سیاوش دانشور در مورد انتشار نشریه برای یک دنیای بهتر و انتشار اطلاعیه های حزبی به پلنوم گزارش داد. نشریه برای یک دنیای بهتر کماکان محبوب تر شده است. مباحث آن توسط بخش وسیعی از فعالین کارگری و نیروهای چپ و اپوزیسیون مطالعه می شود و به مباحث داغی در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی دامن می زند. حزب در این مدت بطور متوسط دو سه اطلاعیه در روز منتشر کرده است. یک نکته قابل توجه این است که تماما منابع خبری این اطلاعیه ها رفقای حزبی ما هستند. بدنبال انتشار اطلاعیه هشدار حراست ایران خودرو در مورد نقش حزب در اعتصابات کارگری، اخیرا حراست این کارخانه در یکی از اطلاعیه های حزب دخل و تصرف کرده است و اطلاعیه جعلی را  با نام و امضاى حزب به چاپ رسانده و در میان کارگران پخش کرده است. به ابتکار رفقای حزب اطلاعیه های حزب اکنون در بخش هایی از کشور توزیع می شود. بغیر از اطلاعیه های حزبی، بیانیه حزب در مورد فقر و در مورد انجماد دستمزد کارگران نسبتا وسیع در محلات کارگری پخش شده است. با اطمینان باید اعلام کرد که حزب در میان جنبش کارگری توجه ویژه جلب کرده است .

آذر ماجدی به موانع سازماندهی فعالیت و ساختن ساختار حزبی در خارج اشاره کرد. وی گفت که فعالیت در خارج طی این مدت چندان رضایت بخش نبوده است. رفقای حزبی در انگلستان، کانادا و سوئد موفق شده اند چند آکسیون سازمان دهند. جلسات آموزشی کار خود را آغاز کرده اند، اما هنوز روتین نشده و باید مرتبا گسترش یابد. اعضای جدیدی در انگلستان، سوئد، سوئیس، هلند و ترکیه به حزب جلب شده اند. مساله مالی و درگیری کادرها در فعالیت های متنوع حزبی دو رکن اصلی کندی پیشرفت فعالیت در خارج کشور ارزیابی شد.
 
مجید پستنچی به پلنوم در زمینه فعالیت کار کمیته آی تی و وب سایت حزب گزارش داد. وی گفت که خوشبختانه رژیم اسلامی هنوز موفق نشده است که وب سایت حزب را فیلتر کند. اما تاکنون دو بار سرور سایت را مورد حمله قرار داده است که هر بار چند روزی کار وب سایت مختل شد. تلاش برای در دسترس نگاه داشتن سایت در داخل کشور، انرژی و وقت زیادی را طلب میکند. بازدید کنندگان سایت گسترش پیدا کرده اند. بویژه روز پنجشنبه، روز بعد از انتشار نشریه برای یک دنیای بهتر، تعداد بازدید کنندگان سایت بسیار افزایش پیدا میکند. بطور متوسط روزهای پنجشنبه سایت حدود ۴٣ هزار بازدید کننده دارد. جالب اینجاست که از نقاط حتی دور افتاده کشور به سایت رجوع میشود .

سیروان قادری در زمینه پیشرفت کار دفتر حزب در دفاع از حقوق پناهندگی، بویژه در ترکیه اشاره کرد. وی گفت که فعالیت های این دوره حزب تاثیرات بسزائی در کمک به پناهجویان داشته است. سازمان عفو بین الملل و دفتر سازمان ملل در ترکیه اکنون با ما در مورد برخی پرونده ها تماس می گیرد و به نامه های اعتراضی ما سریعا پاسخ می دهد.
 
شراره نوری در مورد فعاليت دبيرخانه و ميزان آمار ارسال نشریات و اطلاعیه های حزبی به یک لیست وسیع گزارش داد. و مریم کوشا گفت که کار ترجمه اسناد حزبی آغاز شده و سایت انگلیسی حزب راه اندازی شده است. اما پیشرفت کار بعلت کمبود نیرو بسیار کند بوده است .

پس از پایان گزارشات بحث و پرسش در مورد آنها آغاز شد. در مجموع کلیه رفقا بر این نکته تاکید داشتند که حزب اتحاد کمونیسم کارگری بعنوان یک حزب جدی، فعال و رادیکال در میان اپوزیسیون، جنبش کارگری و جامعه بطور کلی تثبیت شده است. یک نکته بسیار مهم این است که حزب بعنوان حزب کمونیستى کارگری که بر سنت منصور حکمت پای میفشارد و بعنوان مدافع سرسخت نظرات، سبک کار و سنت منصور حکمت شناخته شده است .

در روز دوم پلنوم با بحث در مورد قطعنامه ها آغاز بکار کرد. ابتدا آذر ماجدی قطعنامه برخورد سیاسی ما به "حزب کمونیست کارگری" و "حزب کمونیست کارگری- حکمتیست" را معرفی کرد. این یکی از اسناد مهم مصوب پلنوم چهار است. بدنبال بحث مفصل در این مورد، قطعنامه باتفاق آراء به تصویب رسید. نسرین رمضانعلی قطعنامه درباره عملکرد "کميته هاى کارگرى" و تاکیدی مجدد بر ايجاد تشکلهاى توده اى کارگرى، علی جوادی درباره سندیکالیسم و سیاوش دانشور بیانیه حزب درباره نقش و جایگاه منصور حکمت را معرفی کردند. هر چهار سند به اتفاق آراء به تصویب پلنوم رسیدند .

در مبحث اولویت های سیاسی و فعالیت آتی حزب رفقا فعالانه دخالت کردند. همه بر گسترش فعالیت حزب چه در داخل کشور و چه در خارج تاکید داشتند. تحکیم تصویر حزب به عنوان یک حزب سیاسی مدعی قدرت سیاسی، در دسترس قرار دادن هر چه بیشتر حزب و در این راستا تلاش برای گسترش برنامه های تلویزیونی و رادیویی حزب، گسترش توان مالی حزب بعنوان کلید گسترش فعالیت های حزب، تحکیم ساختار حزبی و تمرکز بیشتر بر نقد دائمی اپوزیسیون از نکات مورد اشاره در این بخش بود. رفقا بر نقش موثر و چشمگیر حزب در نقد اپوزیسیون، ناسیونالیسم پرو غرب، ملی – اسلامی ها و احزاب موسوم به کمونیسم کارگری و انعکاس مثبت این نقد ها در جامعه تاکید گذاشتند .

مبحث بعدى انتخابات بود. علی جوادی به اتفاق آراء بعنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد و رفقا سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، مریم کوشا، آذر ماجدی، سعید مدانلو و شهلا نوری بعنوان اعضاى دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند .

پلنوم چهارم حزب اتحاد کمونیسم کارگری با موفقیت کامل پس از سخنان اختتامیه علی جوادی و پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید .

در این سه روز علاوه بر جلسات رسمی پلنوم، سمینارهایی در رابطه با مسائل جنبش کمونیسم کارگری نیز برگزار شد. کلیه رفقا فعالانه در این مباحث شرکت داشتند. این سمینارها مباحث بسیار جالب و داغی را طرح کرد و به بحث گذاشت .

در پايان پلنوم جلسه دفتر سياسى برگزار و هيئت دائر دفتر سياسى انتخاب شد. آذر ماجدى٬ على جوادى و سياوش دانشور بعنوان اعضاى هيئت دائر حزب انتخاب شدند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ ژانويه ٢٠٠٩