پخش بيانيه حزب در مناطق دانشگاه تهران

بنا بر اخبار دریافتی٬ ديروز چهارشنبه ١٨ ديماه ١٣٨٧ دو تیم تبليغاتى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در تهران مبادرت به توزيع بيانيه حزب با عنوان "علیه سیاست انجماد دستمزدها بپاخیزیم!" کردند.

تيمهاى تبليغاتى حزب مناطق دانشکده های اقتصاد٬ فنى٬ کوى دانشگاه تهران٬ دانشگاه تهران٬ منطقه ميدان انقلاب و خيابانهاى مشرف به ميدان انقلاب را زير پوشش قرار دادند.

در هفته گذشته تيمهاى تبليغاتى حزب در شهرهاى تهران و مشهد و کرج بويژه در مناطق کارگرى و اخيرا در مراکز دانشگاهى به توزيع بيانيه هاى حزب "عليه سياست انجماد دستمزدها"٬ "عليه فقر و گرانى"٬ و فراخوان "اعتراض متحدانه به دستگيرى فعالين کارگرى" مبادرت نمودند.

توزيع گسترده ادبيات کمونيستى بويژه در مناطق کارگرى و در ميان کارگران و محافل کارگرى يکى از اولويتهاى فعاليت حزب است. حزب ضمن تاکيد بر هوشيارى کامل تيمهاى تبليغاتى از ابتکار و تلاشهاى رفقا قدردانى ميکند. 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٩ ديماه ١٣٧٨ – ٨ ژانويه ٢٠٠٨